Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cetiya:n.[Sk.caitya<ci] 制多,支提,塔廟,靈祠.-aṅgaṇa 塔廟的庭院.-cārika 廟的巡禮者.-pūjā 支提供養.-vandana 支提禮拝.
パーリ語辞典 水野弘元著
cetiya:n.[Sk.caitya<ci] 制多,支提,塔廟,霊祠.-aṅgaṇa 塔廟の庭.-cārika 廟の巡礼者.-pūjā 支提供養.-vandana 支提礼拝.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
cetiya:n.[Sk.caitya<ci] 制多,支提,塔廟,霊祠.-aṅgaṇa 塔廟の庭.-ghara舍利堂,廟堂.-cārika 廟の巡礼者.-pūjā 支提供養.-rukkha神廟树.-vandana 支提礼拝
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
Cetiya:Ceti,Ceta m.チェーティ(Ceti),支提 [十六大國之一]
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
cetiya:支提, 支帝,制多,制底耶
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cetiya,【中】 紀念碑,寶塔。 ~aṅgaṇa,【中】 寶塔周圍的空間。 ~gabbha,【陽】 寶塔的圓頂。 ~pabbata,【陽】 寶塔山(錫蘭〔斯裏蘭卡〕的一座山的名字,現在的 Mihintale)。(p129)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cetiya,(cp.from ci,to heap up,cp.citi,cināti)﹐【中】紀念碑,塔,音譯:窣堵波(a tumulus,sepulchral monument,cairn)。cetiyaṅgaṇa,【中】塔周圍的空間。cetiyagabbha,【陽】塔的圓頂。cetiyapabbata,【陽】塔山(錫蘭〔斯裏蘭卡〕的一座山的名字,現在的 Mihintale)。rukkhacetiya﹐樹下之祠廟。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cetiya:cetiya(pu)
ေစတိယ(ပု)
[ceti+ya.cita+ṇya.citaussahane,cetenti ussāhayanti yuddhakammādīsūti.sūci.]
[ေစတိ+ယ။ စိတ+ဏ်။ စိတဥႆဟေန၊ ေစေတႏၲိ ဥႆာဟယႏၲိ ယုဒၶကမၼာဒီသူတိ။ သူစိ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cetiya:cetiya(na)
ေစတိယ(န)
[cita+iya.cita+ṇya.ceta+iya.citta+ṇya.cita pūjāyaṃ,kammani iyo.,ṭī.2va7.cita pūjāyaṃ,cetitabbaṃ pūjetabbanti,ṇyo,cetiyaṃ.,ṭī.436.cita cayane vā.yaṃ ṭhānaṃ janena iṭṭhakādīhi cayitabbaṃ,tasmā taṃ ṭhānaṃ cetiyaṃ.citte kataṃ ṭhapitanti vā cetiyaṃ.sūci.tathā hi ]]cittīkataṭṭhena cetiya]] nti vuttaṃ,garukataṭṭhena pūphāraha ṭṭhenāti ca vuttaṃ hoti.idaṃ panettha nibbacanaṃ,cete cetasi citte kataṃ ṭhapitanti cetiyaṃ.nīti,sutta.1338.cayitabbanti cetiyaṃ,pūjetabbanti cetiyaṃ,iṭṭhakādīhi citattā vā cetiyaṃ.khuddaka,ṭṭha.188.cayitabbaṃ pūjetabbanti cetiyaṃ,iṭṭhakādīhi citattā vā cetiyaṃ.sārattha,1.132.(tya-saṃ)]
[စိတ+ဣယ။ စိတ+ဏ်။ ေစတ+ဣယ။ စိတၱ+ဏ်။ စိတ ပူဇာယံ၊ ကမၼနိ ဣေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၇။ စိတ ပူဇာယံ၊ ေစတိတဗၺံ ပူေဇတဗၺႏၲိ၊ ေဏ်ာ၊ ေစတိယံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၆။ စိတ စယေန ဝါ။ ယံ ဌာနံ ဇေနန ဣ႒ကာဒီဟိ စယိတဗၺံ၊ တသၼာ တံ ဌာနံ ေစတိယံ။ စိေတၱ ကတံ ဌပိတႏၲိ ဝါ ေစတိယံ။ သူစိ။ တထာ ဟိ ''စိတၱီကတေ႒န ေစတိယ'' ႏၲိ ဝုတၱံ၊ ဂ႐ုကတေ႒န ပူဖာရဟ ေ႒နာတိ စ ဝုတၱံ ေဟာတိ။ ဣဒံ ပေနတၳ နိဗၺစနံ၊ ေစေတ ေစတသိ စိေတၱ ကတံ ဌပိတႏၲိ ေစတိယံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၃၈။ စယိတဗၺႏၲိ ေစတိယံ၊ ပူေဇတဗၺႏၲိ ေစတိယံ၊ ဣ႒ကာဒီဟိ စိတတၱာ ဝါ ေစတိယံ။ ခုဒၵက၊ ႒။ ၁၈၈။ စယိတဗၺံ ပူေဇတဗၺႏၲိ ေစတိယံ၊ ဣ႒ကာဒီဟိ စိတတၱာ ဝါ ေစတိယံ။ သာရတၳ၊ ၁။ ၁၃၂။ (စဲတ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cetiya:[nt.] a sepulchral monument; a pagoda.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cetiya,(nt.) [cp.from ci,to heap up,cp.citi,cināti] 1.a tumulus,sepulchral monument,cairn,M.I,20; Dh.188; J.I,237; VI,173; SnA 194 (dhātu-gharaṁ katvā cetiyaṁ patiṭṭhāpesuṁ); KhA 221; DhA.III,29 (dhātu°); IV,64; VvA.142; Sdhp.428,430.Pre-Buddhistic cetiyas mentioned by name are Aggāḷava° Vin.II,172; S.I,185; Sn.p.59; DhA.III,170; Ānanda° D.II,123,126; Udena° D.II,102,118; III,9; DhA.III,246; Gotama (ka)° ibid.; Cāpāla° D.II,102,118; S.V,250; Ma- kuṭabandhana° D.II,160; Bahuputta° D.II,102,118; III,10; S.II,220; A.IV,16; Sattambaka° D.II,102,118; Sārandada D.II,118,175; A.III,167; Supatiṭṭha° Vin.I,35.

--aṅgaṇa the open space round a Cetiya Miln.366; Vism.144,188,392; DA.I,191,197; VvA.254.--vandanā Cetiya worship Vism.299.(Page 272)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Cetiya:Contains the story of Apacara,king ofCeti,and the world’s first liar.

It was related in reference to the swallowing up ofDevadatta by the earth.

J.iii.454ff
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Cetiya:1.Ceti,Cetiya.-One of the sixteen Mahājanapadas (A.i.213,etc.),probably identical with Cedi of the older documents (E.g.,Rv.viii.5,37-9).The people of Ceti seem to have had two distinct settlements:one,perhaps the older,was in the mountains,probably the present Nepal (Bud.India,p.26).It is evidently this older settlement which is mentioned in the Vessantara Jātaka; it was passed by Vessantara on his way into exile in the Himalayas,and was thirty yojanas distant from Jetuttara (J.vi.514,518).The other,probably a later colony,lay near the Yamunā,to the east,in the neighbourhood of and contiguous to the settlement of the Kurus; for we are told (Vin.iv.108f; J.i.360f) that the Buddha,having dwelt in the Ceti country,went to Bhaddavatikā,where,at the Ambatittha,Sāgata tamed a Nāga,and from there he went to Kosambī.This part of the country corresponds roughly to the modern Bundelkhand and the adjoining region (Law:Geog.of Early Bsm.,p.16).

It was probably of the older Ceti that Sotthivatī was the capital,where once reigned Apacara,who uttered the first lie in the world.(J.iii.454ff Sotthivati is probably identical with Suktimati or Sukti-Sāhvaya of the Mahābhārata (iii.20,50; xiv.83,2); see also PHAI.81).

The journey from Benares to Ceti lay through a forest which was infested by robbers (J.i.253,256).The settlement of Ceti was an important centre of Buddhism,even in the time of the Buddha.The Anguttara Nikāya (A.iii.355f; v.41f; 157ff) mentions several discourses preached to the Cetis,while the Buddha dwelt in their town of Sahajāti.While dwelling in the Pācīnavamsadāya in the Ceti country,Anuruddha became an arahant after a visit which the Buddha paid to him (A.iv.228; see also Vin.i.300f).The Janavasabha Sutta (D.ii.200 and passim) leads us to infer that the Buddha visited the Ceti country several times.The Samyutta Nikāya (S.v.436f) records a discussion on the four Ariyan Truths among a number of monks,including Gavampati,dwelling at Sahajāti (v.l.Sahañcanika).

It is said (E.g.,AA.ii.765) that the country was called Ceti because it was ruled by kings bearing the name of Ceti or Cetiya (SNA.i.135).

2.Cetiya.-A mythical king (Mhv.ii.3; Dpv.iii.5; Mtu.i.348).See Ceti (1).

Apacara is also referred to as Cetiya (J.iii.457,460,etc.),shortened into Cecca (J.v.267).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CETIYA:[nt] một cái tháp,một đền thờ --angaṇa [nt] nền chung quanh ngôi tháp--gabbha [m] vòng tròn của thân tháp --pabbata [m] tên một trái núi xứ Tích Lan
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cetiya:ေစတိယ (န)
[စိတ+ဣယ။ စိတ+ဏ်။ ေစတ+ဣယ။ စိတၱ+ဏ်။ စိတ ပူဇာယံ၊ ကမၼနိ ဣေယာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၇။ စိတ ပူဇာယံ၊ ေစတိတဗၺံ ပူေဇတဗၺႏၲိ၊ ေဏ်ာ၊ ေစတိယံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၆။ စိတ စယေန ဝါ။ ယံ ဌာနံ ဇေနန ဣ႒ကာဒီဟိ စယိတဗၺံ၊ တသၼာ တံ ဌာနံ ေစတိယံ။ စိေတၱ ကတံ ဌပိတႏၲိ ဝါ ေစတိယံ။ သူစိ။ တထာ ဟိ ''စိတၱီကတေ႒န ေစတိယ'' ႏၲိ ဝုတၱံ၊ ဂ႐ုကတေ႒န ပူဖာရဟ ေ႒နာတိ စ ဝုတၱံ ေဟာတိ။ ဣဒံ ပေနတၳ နိဗၺစနံ၊ ေစေတ ေစတသိ စိေတၱ ကတံ ဌပိတႏၲိ ေစတိယံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၃၃၈။ စယိတဗၺႏၲိ ေစတိယံ၊ ပူေဇတဗၺႏၲိ ေစတိယံ၊ ဣ႒ကာဒီဟိ စိတတၱာ ဝါ ေစတိယံ။ ခုဒၵက၊ ႒။ ၁၈၈။ စယိတဗၺံ ပူေဇတဗၺႏၲိ ေစတိယံ၊ ဣ႒ကာဒီဟိ စိတတၱာ ဝါ ေစတိယံ။ သာရတၳ၊ ၁။ ၁၃၂။ (စဲတ်-သံ)]
(၁) ေစတီ၊ ဘုရားေစတီ၊ ဘုရားပုထိုး။ (၂) နတ္ကြန္း၊ နတ္နန္း၊ နတ္တို႔ေနရာဌာန။ (၃) နတ္ကြန္းေက်ာင္း၊ နတ္ ကြန္းေနရာ၌ ေဆာက္လုပ္အပ္ေသာေက်ာင္း။ (၄) ဂႏၶကုဋီေက်ာင္းေတာ္၊ ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္ သီတင္းသုံးရာ ပဒုမေက်ာင္းေတာ္။ (၅) မဂၤလာဇရပ္၊ မလႅမင္းတို႔ အဘိသိက္ မဂၤလာျပဳေသာအခါ တန္ဆာဆင္ရာ မဂၤလာမ႑ပ္။ (ပု) (၆) ေစတိယေတာင္။ (တိ) (၇) (က) ပူေဇာ္-ျမတ္ႏိုး-အပ္ေသာ (သစ္ပင္,အရံ,ေတာအုပ္စသည္)။ (ခ) ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္မႈကို ေစ့ေဆာ္-ျဖစ္ေစ-ရာျဖစ္ေသာ (သစ္ပင္,အရံ,ေတာအုပ္စသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cetiya:ေစတိယ (ပု)
[ေစတိ+ယ။ စိတ+ဏ်။ စိတဥႆဟေန၊ ေစေတႏၲိ ဥႆာဟယႏၲိ ယုဒၶကမၼာဒီသူတိ။ သူစိ။]
(၁) ေစတိတိုင္း။ ေစတိယရ႒-ၾကည့္။ (၂) ေစတိယတိုင္း။ (၃) ေစတိယမင္း။ ေစတိယရာဇ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cetiya:ေစတိယ (န) (စိတ+ဏ်)
လူတို႔ အ႐ိုအေသျပဳရာေသာ အရပ္။ လူခပ္သိမ္းတို႔ ပူေဇာ္ရာ။ ေစတီပုထိုး။ နတ္ကြန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,