Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
Ceta:Ceti,Cetiya m.チェーティ(Ceti),支提 [十六大國之一]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ceta,【陽、中】 (mano 組),心意,意圖,意向。(p129)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ceta,【陽】【中】(mano-group),心意,意圖,意向。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ceta:ceta(ti)
ေစတ(တိ)
[ceta+ṇa]
[ေစတ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ceta:ceta(pu)
ေစတ(ပု)
[cita+ṇa¿]
[စိတ+ဏ¿]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ceta:ceta(pu)
ေစတ(ပု)
[cita+ṇa.cetetīti ceto,cita saṃcetane,ṇo.sūci.194.cinta+ṇa.cintethīti cittaṃ.ceto ca,nalopo.,ṭī,152.(ce,saṃ)]
[စိတ+ဏ။ ေစေတတီတိ ေစေတာ၊ စိတ သံေစတေန၊ ေဏာ။ သူစိ။ ၁၉၄။ စိႏၲ+ဏ။ စိေႏၲထီတိ စိတၱံ။ ေစေတာ စ၊ နေလာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၅၂။ (ေစတသ္၊ သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ceta:[m.; nt.] (mano-group),thought; intention; purpose.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Ceta:A kingdom through which Vessantara passed on his way from Jetuttara.

Vessantara’s uncle ruled in Ceta,and it was ten leagues from Dunnivittha (J.vi.514ff; Cyp.i.9,vs.38f).

The women of Ceta are called Cetiyā (J.vi.514).

Ceta is probably another name for Cetiya.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CETA:[m] [nt] (nhóm của Mano) tư tưởng,chú ý,ý định
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ceta:tâm,tư tưởng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ceta:ေစတ (ပု)
[စိတ+ဏ။ ေစေတတီတိ ေစေတာ၊ စိတ သံေစတေန၊ ေဏာ။ သူစိ။ ၁၉၄။ စိႏၲ+ဏ။ စိေႏၲထီတိ စိတၱံ။ ေစေတာ စ၊ နေလာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၅၂။ (ေစတသ္၊ သံ)]
(၁) အာ႐ုံကို သိတတ္ေသာ သေဘာတရား၊ စိတ္။ (၂) မိမိႏွင့္အတူတကြ သမၸယုတ္တရားတို႔ကို အာ႐ုံ၌-ေစ့စပ္-ႏႈိးေဆာ္-တိုက္တြန္း-ေၾကာင့္ၾကစိုက္-တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ ေစတနာေစတသိက္။ (၃) အာ႐ုံကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ႐ႈဆင္ျခင္တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ ဧကဂၢတာ။ ေစေတာဝိမုတၱိ-လည္းၾကည့္။ (၄) သူတစ္ပါးတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သေဘာတရား၊ ေမတၱာ။ (တိ) (၅) ညႇဉ္းဆဲ-သတ္ျဖတ္-တတ္ေသာ၊ သူ။ တံငါမုဆိုး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ceta:ေစတ (ပု)
[စိတ+ဏ¿]
ေစတတိုင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ceta:ေစတ (တိ)
[ေစတ+ဏ]
ေစတတိုင္း၌ ေနေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ceta:ေစတ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,