Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cela:n.布,衣.-aṇḍaka 褌(遮蓋住男子陰部的細長的布),兜襠布.-paṭṭikā ターバン(turban,頭巾,捲頭布),捲布(a bandage of cloth).-vitāna 天幕(帳篷,遮陽篷,雨篷,tent,awning).
パーリ語辞典 水野弘元著
cela:n.布,衣.-aṇḍaka 褌,ふんどし.-paṭṭikā タ一バン,巻布.-vitāna 天幕.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cela,【中】 布料,衣服。 ~vitāna,【中】 遮陽篷。 ~ukkhepa,【陽】 揮動衣服(一個喝采的征兆)。(p129)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cela,【中】布料,衣服。celavitāna,【中】遮陽篷。celaukkhepa,【陽】揮動衣服(一個喝采的徵兆)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cela:cela(pu)
ေစလ(ပု)
[cila+ṇa.cila vassane,cilyate acchādīyateti,ṇo,thiyaṃ celī.,ṭī.29va.]
[စိလ+ဏ။ စိလ ဝႆေန၊ စိလ်ေတ အစၧာဒီယေတတိ၊ ေဏာ၊ ထိယံ ေစလီ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cela:[nt.] cloth; garment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cela,(nt.) [Derivation unknown.Cp.Sk.cela] cloth,esp.clothes worn,garment,dress A.I,206; Pv.II,127 (kañcanā° for kañcana°); III,93 (for veḷa); dhāti° baby’s napkin J.III,539.In simile of one whose clothes are on fire (āditta°+ādittasīsa) S.V,440; A.II,93; III,307; IV,320.-- acela a naked ascetic D.I,161,165≈; J.V,75; VI,222.

--aṇḍaka (v.l.aṇḍuka) a loincloth M.I,150; --ukkhepa waving of garments (as sign of applause),usually with sādhukāra J.I,54; II,253; III,285; V,67; DhA.II,43; SnA.II,225; VvA.132,140; --paṭṭikā (not °pattika) a bandage of cloth,a turban Vin.II,128 (Bdhgh.celasandhara); M.II,93; DhA.III,136; --vitāna an awning J.I,178; II,289; IV,378; Mhbv 122; Vism.108.(Page 272)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CELA:[nt] vải,quần áo --vitāna [nt] lều vải để che nắng,vật để che --lukkhepa [m] sự vẫy khăn hay y phục (tỏ ý hoan nghinh)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cela:ေစလ (ပု)
[စိလ+ဏ။ စိလ ဝႆေန၊ စိလ်ေတ အစၧာဒီယေတတိ၊ ေဏာ၊ ထိယံ ေစလီ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၉ဝ။]
(၁) ေရက်ီးကန္း (ဇာတ္ဝတၳဳ-၌ ထီးလႈိင္ကာငွက္ဟူ၏)။ (န) (၂) အဝတ္၊ အထည္။ (၃) အလံ၊ ေအာင္လံ။ ေစလက-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
cela:ေစလ
ဘူ = ဂတိ စာလေနသု-သြားျခင္း,လႈပ္ရွားေစျခင္းတို႔၌။ ေစလတိ၊ ေစလႅတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cela:ေစလ (န)
အဝတ္။ ပုဆိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,