Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cavati:[Sk.cyavate cyu] 死,死去,死沒.pp.cuta; caus.cāveti; inf.cāvetuṃ; cf.cavana,cuti.
パーリ語辞典 水野弘元著
cavati:[Sk.cyavate cyu] 死す,死没す.pp.cuta; caus.cāveti; inf.cāvetuṃ; cf.cavana,cuti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cavati,(cu + a),背離,改變,從一生轉到另一生。 【過】 cavi。 【過分】 cuta。【現分】 cavanta,cavamāna。 【獨】 cavitvā。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cavati,(cu+a),背離(fall away),改變(to shift),從一生轉到另一生。【過】cavi。【過分】cuta。【現分】cavanta,cavamāna。【獨】cavitvā。AA.11.16./V,83~4.︰Uttari appaṭivijjhantoti mettāsamāpattito uttari arahattaṁ adhigantuṁ asakkonto ito cavitvā suttappabuddho viya brahmalokaṁ upapajjatīti.(未貫通上位︰由慈三摩缽地,不能達到上位的阿羅漢狀態,從此生(結束如)睡熟,轉生梵天界如睡醒。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cavati:cavati(kri)
စဝတိ(ႀကိ)
[cu+a+ti]
[စု+အ+တိ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cavati,[Vedic cyavate from cyu=Gr.seu/w; cp.Lat.cieo,cio,sollicitus,Gr.ki/w,kinέw,Goth.haitan=Ohg,heizan] to move,get into motion,shift,to fall away,decease,esp.to pass from one state of existence into another D.I,14 (sañsaranti c° upapajjanti,cp.DA.I,105); Kh VIII,4 (=KhA 220:apeti vigacchati acetano pi samāno puññakkhaya-vasena aññaṁ thānaṁ gacchati); It.99= Nd2 2352 (satte cavamāne upapajjamāne); It.77 (devo deva-kāyā c.“the god falls from the assembly of gods"),Sn.1073 for bhavetha (=Nd2 238;) PvA.10.Caus.cāveti:inf.cāvetuṁ S.I,128 sq.,134 (°kāma.) -- pp.cuta (q.v.),see also cuti.(Page 264)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cavati:To disappear,to vanish,to die,to leave one world to be reborn in another
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CAVATI:(cu+a) rớt đi,thay đổi chiều hướng đi (sanh từ cảnh giới này qua cảnh giới khác) [aor] cavi [pp] cuta [prp] cavanta,cavamāna [abs] cavitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cavati:tử,chết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cavati:စဝတိ (ႀကိ)
[စု+အ+တိ]
ေရြ႕ေလ်ာ၏။ (က) ေရြ႕ေလ်ာ-စုေတ-ေသ-၏၊ ပ်က္စီး၏။ (ခ) ေရြ႕ေလ်ာ-ကင္းကြာ-၏။ (ဂ) ေရြ႕ေလ်ာ-ေလ်ာက်-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cavati:စဝတိ (√စု)
ေရြ႕ေလ်ာ၏။ ေျပာင္းေရႊ႕၏။ စုေတ၏။
တမွာ ကာယာ စဝႏၲိ၊ ထိုကိုယ္၏အျဖစ္မွ စုေတကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,