Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
catuttha:a.第四的.catutthī f.
パーリ語辞典 水野弘元著
catuttha:a.第四の.catutthī f.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
catuttha:a.第四の.f.catutthī.-jhāna,-jjhāna第四禅.-pāṭihāriya第四变化.-pārājika第四波罗夷(上人法戒).-bhūmi第四地[阿罗汉果の位].-saṅghādisesa第四僧残
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Catuttha,【形】 第四的。(p125)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Catuttha,【形】第四的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
catuttha:catuttha(ti)
စတုတၳ(တိ)
[catuttha+a]
[စတုတၳ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
catuttha:catuttha(ti)
စတုတၳ(တိ)
[catu+tha.catunnaṃ pūraṇocatuttho,dvittaṃ,catutthīç catutthāç catutthaṃ.rū.4va7.thī-nitea catutthāç catutthī.(catuthī-saṃ)]
[စတု+ထ။ စတုႏၷံ ပူရေဏာစတုေတၳာ၊ ဒြိတၱံ၊ စတုတၳီ,စတုတၳာ,စတုတၳံ။ ႐ူ။ ၄ဝ၇။ ထီ-၌ စတုတၳာ,စတုတၳီ။ (စတုထီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
catuttha:[adj.] fourth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Catuttha,(num.ord.) [Vedic caturtha,Idg.*queturto=Gr.tέtratos,Lat.quartus,Ohg.fiordo] the fourth Sn.97,99,450; J.III,55; VI,367; °ṁ (adv.) for the fourth time DhA.III,174.-- f.catutthī Sn.436; Vism.338.-See also (s.v.Aḍḍha) aḍḍhuḍḍha.

--bhatta food eaten only every fourth day J.V,424.--magga “the fourth Path," of Arahantship DhA.I,309; --mana (?) (nt.) name of the tongue,in so far as it forms the fourth vatthu (beside eyes,ears,nose) according to the gloss:J.V,155; extremely doubtful.(Page 261)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CATUTTHA:[a] thứ tư
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
catuttha:thứ tư
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
catuttha:စတုတၳ(တိ)
[စတု+ထ။ စတုႏၷံ ပူရေဏာစတုေတၳာ၊ ဒြိတၱံ၊ စတုတၳီ,စတုတၳာ,စတုတၳံ။ ႐ူ။ ၄ဝ၇။ ထီ-၌ စတုတၳာ,စတုတၳီ။ (စတုထီ-သံ)]
၄-ခုတို႔၏ ျပည့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ ၄-ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
catuttha:စတုတၳ(တိ)
[စတုတၳ+အ]
(၁) ၄-ႀကိမ္ေျမာက္ ဝင္စားအပ္ေစာ။ (၂) ၄-ႀကိမ္ေျမာက္ရရွိအပ္ေသာ။ ပဌမံ စ်ာနံ-အဖြင့္ႏွင့္လည္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
catuttha:စတုတၳ (န)
ေလးခုေျမာက္ေသာအဖို႔။ ေလးဖို႔တစ္ဖို႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
catuttha:စတုတၳ (တိ)
ေလးခုေျမာက္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,