Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
catukaṇṇaka:catukaṇṇaka(na)
စတုကဏၰက(န)
[catu+kaṇṇa+ka.kaamarhi.]
[စတု+ကဏၰ+က။ ကအနက္မရွိ။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
catukaṇṇaka:bất cứ loại trang phục nào sau khi mặc vào tươm tất lại để lộ các chéo góc (chẳng hạn các vạt áo,chéo quần),đều không hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
catukaṇṇaka:စတုကဏၰက (န)
[စတု+ကဏၰ+က။ ကအနက္မရွိ။]
၄-ခုေသာ-အနား-အစြန္း-အေထာင့္-ရွိေသာ ဝတ္ျခင္း၊ အစြန္း ၄-ခုျပဳ၍ဝတ္ျခင္း။ အစြန္း ၄-ခုေပၚေအာင္ဝတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,