Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
catu:= catur.num.a.四(的).nom.acc.m.:cattāro,caturo; nom.acc.n.:cattāri; nom.acc.f.:catasso; instr.abl.m.n.f.:catūhi,catuhi,catūbhi; dat.gen.m.:catunnaṃ; dat.gen.n.f :catassannaṃ; loc.m.n.f :catūsu,catusu,-kaṇṇaka 四角衣.-kkaṇṇa 四角,四隅.-gguṇa 四重.-cakka 四輪.-dvāra 四門.-dhā 四種的.-navuti 九十四.-pada,-ppada 四足,四足獸.pl.gen.catuppadaṃ = catuppadānaṃ.-parisā 四眾.-bbhāga 四分之一.-bbidha,-vidha 四種的.-vagga 四群的.-vīsati 二十四.-saṭṭhi 六十四.-ha 四日.
パーリ語辞典 水野弘元著
catu:= catur.num.a.四 nom.acc.m.:cattāro,caturo; nom.acc.n.:cattāri; nom.acc.f.:catasso; instr.abl.m.n.f.:catūhi,catuhi,catūbhi; dat.gen.m.:catunnaṃ; dat.gen.n.f :catassannaṃ; loc.m.n.f :catūsu,catusu,-kaṇṇaka 四角衣.-kkaṇṇa 四角,四隅.-gguṇa 四重.-cakka 四輪.-dvāra 四門.-dhā四種の.-navuti 九十四.-pada,-ppada 四足,四足獣.pl.gen.catuppadaṃ = catuppadānaṃ.-parisā 四衆.-bbhāga四分の一.-bbidha,-vidha 四種の.-vagga 四群の.-vīsati 二十四.-saṭṭhi 六十四.-ha 四日.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
catu:= catur.num.a.四 nom.acc.m.:cattāro,caturo; nom.acc.n.:cattāri; nom.acc.f.:catasso; instr.abl.m.n.f.:catūhi,catuhi,catūbhi; dat.gen.m.:catunnaṃ; dat.gen.n.f :catassannaṃ; loc.m.n.f :catūsu,catusu.catu-cattārīsa ñāṇavatthūni四十四智事.catu-dhamma-vavatthāne paññā四法决定の慧.catunnaṁ mahābhūtānaṁ upādāya rūpam四大所造色.catu vīsati antarāyikā dhammā二十四障法[比丘尼の].-iddhi四神变,四种神通.-iriyāpathā四威仪,四威仪路[行,住,坐,卧].-kaṇṇaka 四角衣.-kuṇḍika四足にて行く.-kkaṇṇa 四角,四隅.-gihi-pabbajjā四在家出家.-guṇa 四重.-cakka 四輪,四の車輪.-dīpaka四洲の[人].-dissa四方.-dīpa-rāja四洲の王.-dvāra 四門.-dhā四種の.-dhātu-kammaṭṭhānika四界[差别]业处[修习]者.-dhātu-vavatthāna四界差别.-navuti 九十四.-navuti-pārivāsika-vatta别住[比丘]の行法九十四事.-nikāyika四部师,四阿含通晓者.-paṭisambhidā四无碍解.-pada,-ppada 四足,四足獣.pl.gen.catuppadaṃ = catuppadānaṃ.-parisā 四衆.-padagāthā四句偈.-pada-veyyākaraṇa四句の解说.-pādaka四足兽.-bbhāga四分の一.-bidha,-vidha 四種の.-madhura四甜剂,四甘.-madhura-bhuñjā四甘食.-mahābhūtika四大种所成,四大所造.-vagga 四群の.-vagga-karaṇa四众可作.-vīsati 二十四.-vesārajja四无所畏.-vokāra-bhava四蕴有二无色有.-saṅkhepa四略,四重.-saccabhisamaya四谛现观.-saṭṭhi 六十四.-saṭṭhiākāra六十四行相.-santati-samuṭṭhāna四相续等起.-samuṭṭhānika rūpa四等起色.-sampajañña-pabba四正知节.-sīlakkhandha四戒.-ha 四日
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Catu,【形】 四。 ~kkaṇṇa,【形】 四方形(或長方形的),有四個角落的。~kkhattuŋ,【副】 四次。 ~gguṇa,【形】 四倍的,四重的,〖樂〗每小節四拍的。 ~cattāḷīsati,【陰】 四十四。 ~jjātigandha,【陽】 四種香味〔即:橘黃色的香料、茉莉香料、老鸛草香精油 (?)(來自命名 Turukkha 的土耳其植物的香料)、一種希臘花香料〕。 ~ttiŋsati,【陰】 三十四。 ~ddasa,【形】 十四。 ~ddisā,【陰】 四方(東南西北)。 【形】 ~dvāra,【形】有四個門的。 ~navuti,【陰】 九十四。 ~paccaya,【陽】 四件必需品,即:食物,衣服,藥和寄宿處。 ~paṇṇāsā,~paññāsā,【 陰】 五十四。 ~parisā,【陰】 四重集會,即:比丘,比丘尼,優婆塞,優婆夷。 ~bhūmika,【形】有四層的,有四階段的。 ~madhura,【中】 四甜,即:酥油,蜂蜜,糖和麻油。 ~raṅgika,【形】 四區的,四組的。 ~raṅginī,【陰】 四軍,即:象,戰車,騎兵和步兵的軍隊。 ~raṅgula,【形】 四寸的。 ~rassa,【形】四邊形的。 ~raŋsa,【形】 有四邊緣的。 ~rāsīti,【陰】 八十四。 ~vīsati,【陰】 二十四。 ~saṭṭhi,【陰】 六十四。 ~sattati,【陰】 七十四。(p124)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Catu,Catur,【形】四。catukkaṇṇa,【形】四方形(或長方形的),有四個角落的。catukkhattuṁ,【副】四次。catugguṇa,【形】四倍的,四重的,【樂】每小節四拍的。catucattāḷīsati,【陰】四十四。catujjātigandha,【陽】四種香味 〔即:橘黃色的香料、茉莉香料、老鸛草香精油 (?)(來自命名 Turukkha 的 土耳其植物的香料)、一種希臘花香料〕。catuttiṁsati,【陰】三十四。catuddasa,【形】十四。catuddisā,【陰】四方(東南西北)。【形】catudvāra,【形】有四個門的。catunavuti,【陰】九十四。catupaccaya,【陽】四件必需品,即:食物,衣服,藥和寄宿處。catupaṇṇāsā,catupaññāsā,【陰】五十四。catuparisā,【陰】四重集會,即:比丘,比丘尼,優婆塞,優婆夷。catuparisamajjha,【陽】群眾當中。catubhūmika,【形】有四層的,有四階段的。catumadhura,【中】四甜,即:酥油,蜂蜜,糖和麻油。caturaṅgika,【形】四區的,四組的。caturaṅginī,【陰】四軍,即:象,戰車,騎兵和步兵的軍隊。caturaṅgula,【形】四寸的。caturassa,【形】四邊形的。caturaṁsa,【形】有四邊緣的。caturāsīti,【陰】八十四。catuvīsati,【陰】二十四。catuvīsatakkhara﹐二十四音節。catusaṭṭhi,【陰】六十四。catusattati,【陰】七十四。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
catu:catu(¿)
စတု(¿)
[¿]
[¿]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
catu:catu(ti)
စတု(တိ)
[cata+u.4-gahoç ti ç bahuç saṅkhyāsaddā.catusaddā yovi (pu)nitea cattāroç caturo,(thī) nitea catassoç caturo,(na) nitea cattāriç caturo,hivi (ti) nitea catūhiç catubbhi,naṃvi (pu,na) nitea catunnaṃ,(thī) nitea catassannaṃç catunnaṃ,suvi (ti) nitea catūsu-hu rhi.(ca-saṃ)]
[စတ+ဥ။ ၄-ဂဏန္းေဟာ,တိ လိင္,ဗဟုဝုစ္,သခၤ်ာသဒၵါ။ ယင္းစတုသဒၵါသည္ ေယာဝိဘတ္ျဖင့္ (ပု)၌ စတၱာေရာ,စတုေရာ၊ (ထီ) ၌ စတေႆာ,စတုေရာ၊ (န) ၌ စတၱာရိ,စတုေရာ၊ ဟိဝိဘတ္ျဖင့္ (တိ) ၌ စတူဟိ,စတုဗ႓ိ၊ နံဝိဘတ္ျဖင့္ (ပု၊န) ၌ စတုႏၷံ၊ (ထီ) ၌ စတႆႏၷံ,စတုႏၷံ၊ သုဝိဘတ္ျဖင့္ (တိ) ၌ စတူသု-ဟု ရွိသည္။ (စတုရ္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
catu:[adj.] four.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
catu:see cattāro
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CATU:[a] số bốn --kkaṇṇa hình chữ nhật,có bốn góc --kkhattuṃ bốn lần --cattāḷisati [f] số bốn mươi bốn --jjātigandha [m] bốn loại thơm là nghệ,hoa lài,vv… --ttiṃsati [f] ba mươi bốn --ddasa [3] số mười bốn --ddisā [f] bốn hướng --dvāra [a] bốn cửa --navuti [f] chín mươi bốn --paccaya [m] bốn vật cần thiết,tứ vật dụng là y phục,vật thực,chỗ ở,thuốc men --paṇṇāsā,--paññāsā [f] năm mươi bốn --parisā [f] hàng tứ chúng là tỳ khưu,tỳ khưu ni,thiện nam và tín nữ --bhūmaka [a] có bốn từng lầu --madhura [nt] bốn vật ngọt là sữa chua,mật ong,đường và dầu mè --raṅgika [a] gồm có bốn phần --raṅginī [f] bình chủng có bốn phần là bộ binh,bộ voi,ngựa và xe --raṅgula [a] đo được bốn ngón tay --rassa [a] hình bốn góc --raṃsa [a] có bốn góc,cạnh --rāsīti [f] tám mươi bốn --vīsati [f] hai mươi bốn --saṭṭhi [f] sáu mươi bốn --sattati [f] bảy mươi bốn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
catu:စတု (တိ)
[စတ+ဥ။ ၄-ဂဏန္းေဟာ,တိ လိင္,ဗဟုဝုစ္,သခၤ်ာသဒၵါ။ ယင္းစတုသဒၵါသည္ ေယာဝိဘတ္ျဖင့္ (ပု)၌ စတၱာေရာ,စတုေရာ၊ (ထီ) ၌ စတေႆာ,စတုေရာ၊ (န) ၌ စတၱာရိ,စတုေရာ၊ ဟိဝိဘတ္ျဖင့္ (တိ) ၌ စတူဟိ,စတုဗ႓ိ၊ နံဝိဘတ္ျဖင့္ (ပု၊န) ၌ စတုႏၷံ၊ (ထီ) ၌ စတႆႏၷံ,စတုႏၷံ၊ သုဝိဘတ္ျဖင့္ (တိ) ၌ စတူသု-ဟု ရွိသည္။ (စတုရ္-သံ)]
ေလး၊ ၄-ဂဏန္း၊ ၄-ခု၊ ၄-ခုေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
catu:စတု (¿)
[¿]
အက်ိဳးမရွိ၊ အက်ိဳးမဲ့၊ အခ်ည္းႏွီး။ စတုကၠ-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
catu:စတု (တိ)
ေလး။ ေလးခု။
စတၱာေရာ၊ ေလး။ ေလးခု။ စတၱာရိ၊ ေလး။ ေလးခု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,