Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
carita:a.n.m.[〃carati 的 pp.] 所行,已修行實行的,行,行為,行者,(個)性行者,性格者.
パーリ語辞典 水野弘元著
carita:a.n.m.[〃carati の pp.] 所行,行ぜる,行,行為,行者,性行者,性格者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Carita,【中】 1.個性,行為。 2.生活。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Carita,(Carati的【過分】),性行(temperament)。《清凈道論》(Vism.101.-110)說六種性行(six kinds of temperament)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Carita,【中】1.個性,行為。2.生活。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
carita:carita(ti)
စရိတ(တိ)
[cara+ṇe+ta.i-āguṃ.]
[စရ+ေဏ+တ။ ဣ-အာဂုံ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
carita:carita(ti)
စရိတ(တိ)
[cara+ta]
[စရ+တ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
carita:rāga-c.dosa-c.buddhi-c. ,etc.,are only to be met with in the Com.and Vis.M.
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
carita:'nature,character'.In Vis.M.III there are explained six types of men:the greedy-natured (rāga-carita),the hate-natured (dosa-carita),the stupid or dull-natured (moha-carita),the faithful-natured (saddhā-carita),the intelligent-natured (buddhi-carita),the ruminating-natured (vitakka-carita).- (App.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
carita:[pp.of carati] walked or roamed about; behaved.(nt.) 1.character; behaviour; 2.life.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Carita,[pp.of cāreti,see cara & carati] 1.(adj.) going,moving,being like,behaving (-°) J.VI,313; Miln.92 (rāgac°=ratta); Vism.105,114 (rāga°,dosa°,moha°,etc.).-- 2.(nt.) action,behaviour,living Dh.330 (ekassa c.living alone); Ps.I,124; Miln.178.See also carati 1b,2b.Esp.freq.with su° and duc°:good,right,proper or (nt.) good action,right conduct & the opposite; e.g.sucarita Dh.168,231; PvA.12,71,120; duccarita A.I,146; II,85,141; III,267,352; D.III,111.214; Dh.169,Sn.665; Pv.I,94 (°ṁ caritvā),etc.See also kāya° vacī° mano° under kāya.(Page 263)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CARITA:[nt] tánh nết,hạnh kiểm,đời sống
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
carita:được đặt lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
carita:စရိတ (တိ)
[စရ+တ]
(၁) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-အပ္ေသာ။ (၂) က်င့္အပ္-ျပဳက်င့္အပ္-ဆည္းပူးအပ္-ေလ့က်က္အပ္-ေသာ။ (၃) ျပဳအပ္ေသာ။ (၄) ျဖစ္ေသာ၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ။ စရိတတၳ-ၾကည့္။ (န) (၅) အက်င့္၊ က်င့္အပ္-ဆည္းပူးအပ္-ေသာအက်င့္၊ အက်င့္တရား။ (၆) ျဖစ္ျခင္း။ (၇) ေနထိုင္ျခင္း။ (ဂ) ျပဳျခင္း။ (၉) အေလ့အက်င့္၊ အေလ့အက်က္။ (၁ဝ) အျဖစ္ေတာ္၊ ျဖစ္ေတာ္စဉ္ (ဗုဒၶဝင္)။ (၁၁) စည္းစိမ္။ (၁၂) လွည့္လည္သြားလာ-က်က္စား-ရာ (ကာလ,အရပ္)။ စရိတပစၥယ-ၾကည့္။ (၁၃) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-ျခင္း။ (၁၄) စ႐ိုက္၊ အေလ့၊ ဝါသနာ၊ ပင္ကိုယ္သေဘာ၊ အျဖစ္မ်ားေသာ သေဘာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
carita:စရိတ (တိ)
[စရ+ေဏ+တ။ ဣ-အာဂုံ။]
(တဏွာစသည္သည္) ျဖစ္ေစအပ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
carita:စရိတ (န)
အက်င့္။ က်င့္ျခင္း။ စ႐ိုက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
carita:စရိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√စရ္+ကၱ)
က်င့္အပ္သည္။ ေလ့က်က္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,