Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
capala:a.[〃] 搖動的,浮動的,輕躁(輕浮急躁)的.
パーリ語辞典 水野弘元著
capala:a.[〃] 動揺する,浮動の,軽躁の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Capala,【形】 變幻無常的,擺動,不穩定。 ~tā,【陰】 變幻無常。(p125)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Capala,【形】變化多端,擺動,不穩定(moving to & fro,wavering,trembling,unsteady,fickle)。capalatā,【陰】變化多端。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
capala:capala(ti)
စပလ(တိ)
[cupa+kala.u- a-pru.cupissa ussa attaṃ,cupati ekattha na tiṭṭhatīti capalo,anavaṭṭhito.ṇvādi.184.capa+ala.capa kakkaraṇe,capa santāne vā,alo,capalo.,ṭī.738.]
[စုပ+ကလ။ ဥ-ကို အ-ျပဳ။ စုပိႆ ဥႆ အတၱံ၊ စုပတိ ဧကတၳ န တိ႒တီတိ စပေလာ၊ အနဝ႒ိေတာ။ ဏြာဒိ။ ၁၈၄။ စပ+အလ။ စပ ကကၠရေဏ၊ စပ သႏၲာေန ဝါ၊ အေလာ၊ စပေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
capala:[adj.] fickle; wavering; unsteady.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Capala,(adj.) [Sk.capala cp.cāpa bow; from *qep to shake or quiver,see Walde Lat.Wtb.under caperro] moving to & fro,wavering,trembling,unsteady,fickle S.I,204; V,269; M.I,470 (and a° steady); A.III,199,355,391; Dh.33; Pug.35; J.I,295; II,360.At J.VI,548 it means one who lets the saliva flow out of his mouth (expld by paggharita-lāla “trickle-spit").(Page 262)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CAPALA:[a] nhẹ dạ,hay thay đổi,rung động,không vững chắc --tā [f] sự hay thay đổi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
capala:giao động
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
capala:စပလ (တိ)
[စုပ+ကလ။ ဥ-ကို အ-ျပဳ။ စုပိႆ ဥႆ အတၱံ၊ စုပတိ ဧကတၳ န တိ႒တီတိ စပေလာ၊ အနဝ႒ိေတာ။ ဏြာဒိ။ ၁၈၄။ စပ+အလ။ စပ ကကၠရေဏ၊ စပ သႏၲာေန ဝါ၊ အေလာ၊ စပေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၃၈။]
(၁) လွ်ပ္ေပၚ-ေလာ္လည္-ေသာ။ (က) လွ်ပ္ေပၚ-ေလာ္လည္-မတည္ၾကည္-မၿငိမ္သက္-ေလာက္လက္ခတ္-ေသာ (စိတ္၊ ပုဂၢိဳလ္)။ (ခ) လွ်ပ္ေပၚ-ေလာ္လည္-တန္ဆာဆင္ေလ့ရွိ-ေသာ၊ သူ။ (ဂ) လွ်ပ္ေပၚ-ေလာ္လည္-မတည္ၾကည္-မေလးနက္-ေပါ့ပ်က္-ေသာ၊ သူ။ (၂) ယိုေသာ-တံေတြး-အရိအရြဲ-ရွိေသာ၊ တံေတြး-အရိအရြဲ-ယိုထြက္ေသာ၊ သူ။ (၃) မဆင္မျခင္ျပဳတတ္ေသာ၊ မဆင္ျခင္ပဲ ညႇဉ္းဆဲတတ္ေသာ၊ သူ။ (၄) လ်င္ျမန္ေသာ။ (၅) ျပဒါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
capala:စပလ (ပ)
ျပဒါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
capala:စပလ (တိ)
လွ်ပ္ေပၚသည္။ ေလာ္လည္သည္။ လ်င္ျမန္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,