Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
candanikā:f.(汙水)溝池溝坑(usually,but not necessarily dirty).
パーリ語辞典 水野弘元著
candanikā:f.どぶ池.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
candanikā:f.どぶ池,泥沼
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Candanikā,【陰】 汙水坑。(p125)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Candanikā,【陰】池塘(a pool at the entrance of a village (usually,but not necessarily dirty))。candanikāya,池塘。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
candanikā:[f.] a cesspool.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Candanikā,(f.) a pool at the entrance of a village (usually,but not necessarily dirty:see Vin.II,122 & cp.candanapaṅka Av.Ś I.221,see also PW sub candana2) S.V,361; M.I,11,73,448; A.I,161; Th.1,567; J.V,15; Miln.220; Vism.264,343,359; Sdhp.132.(Page 262)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
candanikā:A dirty pool at the entrance of a village
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CANDANIKĀ:[f] hàm chứa phân,chỗ ô uế
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
candanikā:hồ nước để tắm rữa,tỳ khưu có thể xây bờ đá và làm thềm chung quanh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
candanikā:စႏၵနိကာ (ဣ)
တံစီးတြင္း။ တံစီးအိုင္။ မစင္ၾကယ္ေသာ ၫြန္စီးအိုင္။ ပ်ဥ္အခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,