Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cana,canaŋ,以表達全部之一部分的虛詞,例:Kudācana,有時。(p125)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cana,canaṁ,以表達全部之一部分的虛詞,例:Kudācana,有時。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cana:cana(bya)
စန(ဗ်)
[]]cana]] ]]ci]] ni,]]kiṃ]] ca yuea ]]aç a]]hūso a ho.]
[''စန'' သည္ ''စိ''ကဲ့သို႔ နိပါတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္၊ ''ကႎ'' စသည္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ''အခ်ိဳ႕,အနည္းငယ္''ဟူေသာ အနက္ကို ေဟာသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cana:a particle used to express a portion of a whole:kudācana,sometimes canaṃ :a particle used to express a portion of a whole:kudācana,sometimes canda :[m.] the moon.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cana,(-°) [Vedic cana fr.rel.pron.*qǔo+demonstr.pron.*no,cp.anā,nānā; Gr.rή; Lat.--ne in quandone=P.kudācana.cana=Goth.hun,Ohg.gin,Ger.ir-gen-d.Cp.ci] indef.particle “like,as if," added to rel.or interrog.pronouns,as kiñcana anything,kudācana at any time,etc.Cp.ca & ci.(Page 261)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CANA:,canaṃ [a] một phần (trong một khối) như kudācana có khi,có lúc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cana:စန (ဗ်)
[''စန'' သည္ ''စိ''ကဲ့သို႔ နိပါတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္၊ ''ကႎ'' စသည္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ''အခ်ိဳ႕,အနည္းငယ္''ဟူေသာ အနက္ကို ေဟာသည္။]
အသာကေလ် တု စန စိ၊ နိပၹေလ တု မုဓာ ဘေဝ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cana:စန (ပစၥည္း)
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ေဟာေသာ ပစၥည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,