Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Campeyyaka,【形】 屬於瞻波城的。(p125)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Campeyyaka,【形】瞻波城的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
campeyyaka:campeyyaka(na)
စေမၸယ်က(န)
[campeyya+]
[စေမၸယ်+ကဏ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
campeyyaka:campeyyaka(ti)
စေမၸယ်က(တိ)
[campā+ṇeyya+ka.ka-amarhi.rū.377.campāyaṃ nagare jāto vasatīti vā campeyyako.rū,ṭī.377.campā+ṇeyyaka.,4.25.]
[စမၸာ+ေဏယ်+က။ က-အနက္မရွိ။ ႐ူ။ ၃၇၇။ စမၸာယံ နဂေရ ဇာေတာ ဝသတီတိ ဝါ စေမၸယ်ေကာ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၃၇၇။ စမၸာ+ေဏယ်က။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၂၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
campeyyaka:[adj.] belonging to Campā.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Campeyyaka,(adj.) belonging to Campā Vin.V,114; J.VI,269 (here:a Champaka-like tree).(Page 262)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CAMPEYYAKA:[a] thuộc về xứ Campà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
campeyyaka:စေမၸယ်က (တိ)
[စမၸာ+ေဏယ်+က။ က-အနက္မရွိ။ ႐ူ။ ၃၇၇။ စမၸာယံ နဂေရ ဇာေတာ ဝသတီတိ ဝါ စေမၸယ်ေကာ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၃၇၇။ စမၸာ+ေဏယ်က။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၂၅။]
(၁) စမၸာၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားေသာ၊ စမၸာၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္ေသာ၊ သူ၊ စမၸာၿမိဳ႕သူ,ၿမိဳ႕သား။ (ပု) (၂) စေမၸယ်ကနဂါးမင္း။ (၃) စကားပင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
campeyyaka:စေမၸယ်က (န)
[စေမၸယ်+ကဏ္]
စေမၸယ်ခႏၶက၊ စမၸာၿမိဳ႕၌-ေဟာၾကား-ပညတ္-အပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္အေပါင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
campeyyaka:စေမၸယ်က

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,