Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
campaka:campa m.素馨,キンコウボク
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Campaka,【陽】 瞻波迦、旃簸迦,黃蘭(東印度〔樟科〕的一種喬木 (Michelia Champaca),花黃色,產生可用作香料的油)。(p125)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Campaka,【陽】瞻波迦、旃簸迦,黃蘭(東印度〔樟科〕的一種喬木 (Michelia Champaca),花黃色(瞻蔔華,素馨花),可用作香料的油)。KhA.181.︰Tesañhi campakavakulakusumādīnaṁ sahajātavaṇṇagandhādayo viya.(俱生的戒德等功德)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
campaka:campaka(pu)
စမၸက(ပု)
[campā+ka]
[စမၸာ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
campaka:[m.] the tree Michelia Champaka.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Campaka,the Champaka tree (Michelia champaka) having fragrant white & yellow flowers J.V,420; VI,269; Miln.338; DA.I,280; Vism.514 (°rukkha,in simile); DhA.I,384; VvA.194.(Page 262)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Campaka:1.Campaka.-A city in the time of Atthadassī Buddha.The Bodhisatta,as Susīma,was born there.BuA.180.

2.Campaka.-A king of fifty-seven kappas ago,a previous birth of Khadiravaniya Revata.Ap.i.52; ThagA.i.109.

3.Campaka.-See s.v.Campā.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CAMPAKA:[m] cây cầy (có nhựa trắng dùng thắp đèn,gọi là đèn cầy)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
campaka:စမၸက (ပု)
[စမၸာ+က]
(၁) စကားပင္။ (န) (၂) စကားပန္း၊ စကားပြင့္။ (၃) စမၸကၿမိဳ႕ (စမၸာၿမိဳ႕)။ (ထီ) (၄) စမၸကာေထရီ (စမၸာေထရီ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
campaka:စမၸက (ပ)
စကားပင္။ စကားဝါပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,