Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cammakhaṇḍa:cammakhaṇḍa(pu,na)
စမၼခ႑(ပု၊န)
[camma+khaṇḍa]
[စမၼ+ခ႑]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cammakhaṇḍa:[m.] a piece of leather used as rug.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
cammakhaṇḍa:gàu nước làm bằng da,tỳ khưu được dùng chữ này cũng để gọi một loại thảm bằng da mãnh thú,tỳ khưu không được dùng thảm da dê hay da huơu nai thì tỳ khưu sống ở nam Ấn (majjhimā+desa) được dùng địa danh này phải chăng cũng chỉ chung cho những địa phương có nền kinh tế phát triển
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cammakhaṇḍa:စမၼခ႑(ပု၊န)
[စမၼ+ခ႑]
(၁) စမၼခဏ္၊ သားေရပိုင္း၊ သားေရနယ္၊ သားေရအခင္း။ (၂) သားေရပုံး၊ သားေရအိုး၊ သားေရခြက္။ (၃) အေရပိုင္း၊ အေရငုတ္။ စမၼခိလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cammakhaṇḍa:စမၼ-ခ႑ (န)
သားေရနယ္ပိုင္း။ စမၼခဏ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,