Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Camū,【陰】 軍隊。 ~pati。 ~nātha,【陽】 軍隊的將軍。(p125)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Camū,【陰】軍隊。camūpati。camūnātha,【陽】軍隊的將軍。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
camū:camū(thī)
စမူ(ထီ)
[camu+uī.camu adane,uī.camati bhīrunti camū.,ṭī.381.cama adane,camati bhakkhati nivāpanti camū,senā.ṇvādi.4.]
[စမု+ဦ။ စမု အဒေန၊ ဦ။ စမတိ ဘီ႐ုႏၲိ စမူ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၈၁။ စမ အဒေန၊ စမတိ ဘကၡတိ နိဝါပႏၲိ စမူ၊ ေသနာ။ ဏြာဒိ။ ၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
camū:[f.] an army.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
camū:An army
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CAMŪ:[f] một toán quân lính --pati,--nātha [m] tướng chỉ huy,một sư đoàn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
camū:စမူ (ထီ)
[စမု+ဦ။ စမု အဒေန၊ ဦ။ စမတိ ဘီ႐ုႏၲိ စမူ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၈၁။ စမ အဒေန၊ စမတိ ဘကၡတိ နိဝါပႏၲိ စမူ၊ ေသနာ။ ဏြာဒိ။ ၄။]
စစ္သည္၊ စစ္သား၊ စစ္တပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
camū:စမူ (ဣ)
စစ္သည္အေပါင္း။ စစ္တပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,