Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cakkhu:n.[Sk.cakṣu] 眼,目.nom.acc.cakkhuṃ.-karaṇa 作眼(產生洞察力,producing insight).ñāṇa-cakkhu-karaṇa 作智眼(產生智慧及正確洞察力,producing right insight and knowledge).-dasaka 眼十法.-dvāra 眼門.-pasāda 眼淨.-bhūta 有眼者,具眼者(已生眼者,已生智者).-mant 有眼的,具眼者.
パーリ語辞典 水野弘元著
cakkhu:n.[Sk.cakṣu] 眼,目.nom.acc.cakkhuṃ.-karaṇa 眼を作る.-dasaka 眼十法.-dvāra 眼門.-pasāda 眼浄.-bhūta 眼ある者,具眼者.-mant 眼ある,具眼者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
cakkhu:n.[Sk.cakṣu] 眼,目.nom.acc.cakkhuṃ.-āyatana.-undriya[indriya].-karaṇa 眼を作る.-karaṇī.-dasaka 眼十法.-dāna.-dvāra 眼門.-dhātu.-pasāda 眼浄.-bhūta 眼ある者,具眼者.-mant 眼ある,具眼者.-roga眼病.-viññāṇa眼识.-viññāṇa-vatthu眼识事.-viññeyya-rūpa眼所识の色.-sacchikaraṇīya眼応证.-samphassa眼触.-sampassajā vedanā眼触所生の受
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cakkhu,【中】 眼睛。 ~ka,【形】 有眼睛的。 ~da,~dada,【形】 給(慧)眼的人。 ~dhātu,【陰】 眼界(視覺的要素,即:視覺感官)。 ~patha,【陽】 視野(視覺的範圍)。 ~bhūta,【形】 持有正確理解的人。 ~mantu,【形】 賦予眼睛的。 ~lola,【形】 貪看許多事物的。 ~viññāṇa,【中】眼識,視覺。 ~viññeyya,【形】 是藉著視力感感知的。 ~samphassa,【陽】眼接觸(視覺與形象的接觸)。~āyatana,【 中】 眼處(視覺感官)。 ~indriya,【中】 眼根(視覺官能)。(p124)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cakkhu,(‹梵caks),【中】眼睛。cakkhuka,【形】有眼睛的。cakkhuda,cakkhudada,【形】給(慧) 眼的人。cakkhudhātu,【陰】眼界(即:視覺感官)。cakkhupatha,【陽】視野(視覺的範圍)。cakkhubhūta,【形】親眼目睹。cakkhumantu,【形】賦予眼睛的。cakkhulola,【形】貪看許多事物的(眼貪)。cakkhuviññāṇa,【中】眼識(=視覺)。cakkhuviññeyya,【形】是藉著視力感知的。cakkhusamphassa,【陽】眼接觸(視覺與顏色的接觸)。cakkhāyatana,【中】眼處(視覺感官)。cakkhindriya,【中】眼根(視覺官能)。SA.35.1./II,354.︰cakkhunti dve cakkhūni-- ñāṇacakkhu ceva maṁsacakkhu ca.Tattha ñāṇacakkhu pañcavidhaṁ-- Buddhacakkhu,dhammacakkhu,samantacakkhu,dibbacakkhu,paññācakkhūti.Tesu Buddhacakkhu nāma āsayānusayañāṇañceva indriyaparopariyattañāṇañca,yaṁ-- “Buddhacakkhunā lokaṁ volokento"ti āgataṁ.Dhammacakkhu nāma heṭṭhimā tayo maggā tīṇi ca phalāni,yaṁ-- “Virajaṁ vītamalaṁ dhammacakkhuṁ udapādī"ti āgataṁ. Samantacakkhu nāma sabbaññutaññāṇaṁ,yaṁ-- “pāsādamāruyha samantacakkhū"ti āgataṁ.Dibbacakkhu nāma ālokapharaṇena uppannaṁ ñāṇaṁ,yaṁ-- “dibbena cakkhunā visuddhenā"ti (pārā.13 ma.ni.2.341) āgataṁ.Paññācakkhu nāma catusaccaparicchedakañāṇaṁ,yaṁ-- “cakkhuṁ udapādī"ti (sa.ni.5.1081 mahāva.15) āgataṁ.Maṁsacakkhupi duvidhaṁ-- sasambhāracakkhu,pasādacakkhūti.(眼有智眼和肉眼。智眼有佛眼,法眼,普眼,天眼,慧眼。佛眼即排出隨眠之智,根的超越聽聞之智;那是來自--‘以佛眼熟視世間’。法眼即低下的三道三果;那是來自--‘遠塵,離垢,生起法眼凈’。普眼即一切知智;那是來自(娑婆世界主之梵天勸請語)--‘願普眼升起歡喜’。天眼即以充滿光明而生起的智;那是來自--‘以清凈的天眼’。慧眼即四聖諦的全尺度之智;那是來自--‘生起天眼’。肉眼有兩種,有形的眼和眼凈色。) Thag.v.501.“Cakkhumāssa yathā andho,sotavā badhiro yathā; Paññavāssa yathā mūgo,balavā dubbaloriva.Atha atthe samuppanne,sayetha matasāyikan"ti.(有眼者像瞎子,有耳者像聾子,有慧者像啞巴,身體強壯像羸弱的人。) 《毗尼日用切要香乳記》 (X60n1116.p202b)︰「有眼若盲,有耳若聾,以定慧成於中,禮誦行於外,形同枯木,心若死灰,如是行持,則三業自凈矣。」
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
cakkhu: 眼
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cakkhu:cakkhu(na)
စကၡဳ(န)
[cakkhu+bhāva.khye.]
[စကၡဳ+ဘာဝ။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cakkhu:cakkhu(na)
စကၡဳ(န)
[cakkhu+bhūta.khye.]
[စကၡဳ+ဘူတ။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cakkhu:cakkhu(na)
စကၡဳ(န)
[cakkhu+a]
[စကၡဳ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cakkhu:cakkhu(na)
စကၡဳ(န)
[cakkha+u.ṇvādi.2.nīti,dhā.26.,ṭī.149.cakkha+ṇu.rū.651.cakkha+rū.abhi,ṭṭha,2.sya,1.138.cakkhatīti cakkhu,ñāṇaṃ,yathāsabhāvato ārammaṇassajānanena samavisamaṃ ācikkhantaṃ viya pavattatīti attho.tathā maṃsacakkhu.tampi hirūpadassane cakkhatīti cakkhu.saṃ,ṭī,2.281.cakkhati- .cakkhusa-saṃ,ṭṭha,3.1-2.abhi,ṭṭha,1.344-5.paṭisaṃ,ṭṭha,1.73.iti,ṭṭha.94-5.buddhavaṃ,ṭṭha.49-5va.mahāni,ṭṭha.135-6-nitea .(ca-saṃ)]
[စကၡ+ဥ။ ဏြာဒိ။ ၂။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၉။ စကၡ+ဏု။ ႐ူ။ ၆၅၁။ စကၡ+႐ူ။ အဘိ၊ ႒၊ ၂။ သ်၊ ၁။ ၁၃၈။ စကၡတီတိ စကၡဳ၊ ဉာဏံ၊ ယထာသဘာဝေတာ အာရမၼဏႆဇာနေနန သမဝိသမံ အာစိကၡႏၲံ ဝိယ ပဝတၱတီတိ အေတၳာ။ တထာ မံသစကၡဳ။ တမၸိ ဟိ႐ူပဒႆေန စကၡတီတိ စကၡဳ။ သံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၈၁။ စကၡတိ-လည္း ၾကည့္။ စကၡဳသ႐ုပ္ကို-သံ၊ ႒၊ ၃။ ၁-၂။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၃၄၄-၅။ ပဋိသံ၊ ႒၊၁။ ၇၃။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၉၄-၅။ ဗုဒၶဝံ၊ ႒။ ၄၉-၅ဝ။ မဟာနိ၊ ႒။ ၁၃၅-၆-တို႔၌ ၾကည့္။ (စကၡဳသ္-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
cakkhu:'eye' s.āyatana.- The foll.5 kinds of 'eyes' are mentioned and explained in CNid.(PTS,p.235; the first 3 also in It.52):1.the physical eye (mamsa cakkhu),2.the divine eye (dibba-cakkhu; s.abhiññā),3.the eye of wisdom (paññā-cakkhu),4 the eye of a Buddha (Buddha-cakkhu),5.the eye of all-round knowledge (samanta-cakkhu; a frequent appellation of the Buddha).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cakkhu:[nt.] the eye.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cakkhu,(nt.) [Vedic cakṣuḥ,etym.not clear,as redupl.perhaps to īks,akṣa eye,kṣạṇa moment,or as intens.to cit,cp.cinteti,& see Walde,Lat.Wtb.under inquam] the eye (Nom.sg.cakkhuṁ Vin.I,34; S.I,115; M.III,134,etc.).-- I.The eye as organ of sense-(a) psychologically:cakkhunā rūpaṁ disvā “seeing visible object (shape) with the eye" (Nd2 on rūpa q.v.) is the defin.of this first & most important of the senses (cp.Pv.II,61 dakkhiṇa c.=the most valuable thing):the psychology of sight is discussed at DA.I,194 sq.,and more fully at Dhs.597 sq.(see DhsA.306 sq; Dhs.trsl.173 sq.); cp.cak khunā puriso ālokati rūpagatāni Nd2 234.In any enumeration of the senses cakkhu heads the list,e.g.Vin.I,34; D.I,21; II,308,336 sq.; III,102,225,244 sq.; 269; Nett 28.-See rūpa.Also combd.with sota:M.I,318; III,264; A.I,281.-- cakkhusmiṁ haññati rūpehi S.IV,201; hata° A.I,129.passāmi naṁ manasā cakkhunā va “I see him with my mind as with my eye" Sn.1142.-Vin.I,184; S.I,32,199; IV,123; Dh.360; J.IV,137; DA.I,183; Nett 191.Vism.444 sq.As adj.(-°) seeing,having or catching sight of:eka° (dvi°) one-eyed (two°) A.I,128 sq.; āmisa° seeing an object of sensual enjoyment S.II,226; IV,159; J.V,91 (=kilesalola).acakkhu blind A.III,250,256; Ps.I,129.-- (b) ethically:as a “sense" belonging to what is called “body" (kāya) it shares all the qualities of the latter (see kāya),& is to be regarded as an Instr.only,i.e.the person must not value it by itself or identify himself with it.Subduing the senses means in the first place acquiring control over one’s eyes (cp.okkhitta cakkhu,with down-cast eyes Sn.63,411,972; Pv IV.344; & indriyesu guttadvāra; °indriya).In this connection the foll.passages may be mentioned:Vin.I,34; D.I,70; S.IV,123; II,244 (aniccaṁ,etc.); III,255 (do.) IV.81,128 (na tumhākaṁ); Ps.I,132 (aniccatṭhaṁ).Numerous others see under rūpa.-- II.The eve as the most important channel of mental acquiring,as faculty of perception & apperception; insight,knowledge (cp.veda,olda to vid,to see).In connection with ñāṇa (ghώsis) it refers to the apperception of the truth (see dhamma-cakkhu):intuition and recognition,which means perfect understanding (cp.the use of the phrase jānāti passati “to know and to see"=to understand clearly).See e.g.S.II,7--11,105; IV,233; V,179; 258; 422 sq.Most frequently as dhamma° “the eye of the truth," said of the attainment of that right knowledge which leads to Arahantship,in phrase virajaṁ vitamalaṁ dh-cakkhuṁ uppajjati Vin.I,16; D.I,86,110; S.II,134 sq.; IV,47; 107; V,467; A.IV,186; Ps.II,150 sq.; 162; Miln.16.Similarly paññā°,It.52; ariya° M.I,510.-- III,The eye as the Instr.of supersensuous perception,“clear" sight,clairvoyance.This is the gift of favoured beings whose senses are more highly developed than those of others,and who through right cognition have acquired the two “eyes" or visionary faculties,termed dibba- cakkhu & buddha-cakkhu It.52; D.II,38 resp.They are most completely described at Nd2 235 (under cakkhumā),& the foll.categories of the range of application of cakkhu are set forth:1.maṁsa-cakkhu: the physical eye which is said to be exceptionally powerful & sensitive.See Kv III,7 (trans.p.149 ff.).Vism.428 (maṁsa° 2 ñāṇa°).-2.dibba-°:the deva-eye,the eye of a seer,allpervading,& seeing all that proceeds in hidden worlds.‹-› 3.paññā°:the eye of wisdom; he who knows all that can be known (jānaṁ passaṁ recognizing & seeing,i.e.of perfect understanding; cakkhubhūta ñāṇa° dhamma° brahma°).-- 4.buddha°:the eye of a Buddha or of complete intuition,i.e.of a person who “sees the heart of man," of a being realizing the moral state of other beings and determined to help them on the Path to Right Knowledge.-- 5.samanta°:(a summary account of Nos.1--4,& in all Scripture-passages a standing Ep.of Gotama Buddha,see below),the eye of all round knowledge,the eye of a Tathāgata,of a being perfected in all wisdom.-- Out of these are mentioned & discussed singly or in set:(Nos.1--5):DhsA.306; SnA 351; (Nos.1--3:) It.52=Kvu 251 sq.(It.52=Kvu 254); (dibba:) Vin.I,8,288; II,183; III,5; D.I,82,162; III,52,III,281; M.I,213; S.I,144,196; II,122,213,276; IV,240; V,266,305; A.I,165,256,281 sq.; III,19,29,418; IV,85,141,178,291; V,13,35,68,200,211,340; J.III,346; Ps.I,114; II,175; Vbh.344; PvA.5.-- (paññā°:) S.IV,292; V,467,A.I,35; DhA.III,174,175.-- (buddha°:) Vin.I,6; S.I,138; Ps.II,33; PvA.61.-- (samanta°:) S.I,137=Nd2 2354; Sn.345,378,1063,1069,1090,1133; Ps.II,31=Nd2 2355

--āyatana (either cakkh’or cakkhv°) the organ or sense of sight D.III,243,280,290; Dhs.585,653; --indriya (cakkhundriya) the organ of eye,faculty of vision D.I,70; III,225,239; A.I,113; Dhs.585,597,661,830,971; Vism.7; --karaṇa (always in combn w.ñāṇa-karaṇa) producing (right) insight (and knowledge) It.82 (of kusalavitakkā); f.°ī S.IV,331 (of majjhimā paṭipadā); Ps.II,147; --dada one who gives the eye (of understanding) Th.1,3; --dhātu the element of vision Dhs.597,703,817.--patha the range of vision; sight J.I,65=DhA.I,173; J.I,146; IV,189,378,403 (=cakkhūnaṁ etaṁ nāmaṁ C.); VvA.119; --bhāta (+ñāṇa°) (adj.) one who has become the possessor of right understanding S.II,255; IV,94; A.V,226 sq.--lola greed (or greedy) with the eye Nd2 177; --viññāṇa consciousness by means of visual perception,visual cognition Vin.I,34; D.II,308,310; III,243; Dhs.433,556,585,589,620; cp.Mrs.Rh.D.Buddh.Psych.Eth.p.177; Miln.trsl.I.80,89; --viññeyya (adj.) (i.e.rūpā) to be apperceived by the sense of sight Vin.I,184; D.II,281; III,234; Dhs.589,967,1095; --samphassa contact with the sense of vision (usually with °ja:sprung from visual contact) (of vedanā,feelings) Vin.I,34; D.II,308 sq.; III,243; Ps.I,5,40,136.(Page 259)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cakkhu:and (cakkhum)The eye; insight,perception; supernatural insight or knowledge
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CAKKHU:[nt] con mắt --ka [a] có con mắt --da a,--dada [m] người cho con mắt (là cho sự hiểu biết) --dhātu [f] chất để thấy (con ngươi) --patha [m] tầm rộng của kiến thức --bhūta [a] người có chánh kiến --mantu [a] ban cho có con mắt lola [a] ham coi thấy nhiều việc viññāṇa [nt] nhãn thức --viñneyya [a] sự giác ngộ do nơi nhãn quan --samphassa [m] nhãn xúc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cakkhu:con mắt,nhãn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cakkhu:စကၡဳ(န)
[စကၡ+ဥ။ ဏြာဒိ။ ၂။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၄၉။ စကၡ+ဏု။ ႐ူ။ ၆၅၁။ စကၡ+႐ူ။ အဘိ၊ ႒၊ ၂။ သ်၊ ၁။ ၁၃၈။ စကၡတီတိ စကၡဳ၊ ဉာဏံ၊ ယထာသဘာဝေတာ အာရမၼဏႆဇာနေနန သမဝိသမံ အာစိကၡႏၲံ ဝိယ ပဝတၱတီတိ အေတၳာ။ တထာ မံသစကၡဳ။ တမၸိ ဟိ႐ူပဒႆေန စကၡတီတိ စကၡဳ။ သံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၂၈၁။ စကၡတိ-လည္း ၾကည့္။ စကၡဳသ႐ုပ္ကို-သံ၊ ႒၊ ၃။ ၁-၂။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၃၄၄-၅။ ပဋိသံ၊ ႒၊၁။ ၇၃။ ဣတိဝုတ္၊ ႒။ ၉၄-၅။ ဗုဒၶဝံ၊ ႒။ ၄၉-၅ဝ။ မဟာနိ၊ ႒။ ၁၃၅-၆-တို႔၌ ၾကည့္။ (စကၡဳသ္-သံ)]
မ်က္စိ။ (၁) အသားစိုင္ အသားခဲျဖစ္ေသာ မ်က္စိ။ (က) မ်က္လုံးအိမ္,တကြျဖစ္ေသာ မ်က္စိ၊ မ်က္လုံး။ (ခ) မ်က္စိအၾကည္။ (၂) ဉာဏ္မ်က္စိ။ (က) နတ္မ်က္စိ,တူေသာ အဘိညာဉ္မ်က္စိ။ (ခ) ပညာမ်က္စိ။ (ဂ) သစၥာ ၄-ပါးတရားကိုသိေသာဉာဏ္၊ တရားမ်က္စိ။ စကၡဳကရဏ,စမၼစကၡဳ-ၾကည့္။ (ဃ) ဘုရားရွင္တို႔၏မ်က္စိ၊ အာသယာႏုသယဉာဏ္,ဣႁႏၵိယပေရာပရိယတၱဉာဏ္။ ဗုဒၶစကၡဳ-ၾကည့္။ (င) ထက္ဝန္းက်င္-အလုံးစုံ-သိျမင္တတ္ေသာ မ်က္စိ၊ သဗၺညဳတဉာဏ္။ သမႏၲစကၡဳ-ၾကည့္။ (စ) ဝိပႆနာဉာဏ္ မ်က္စိ။ (ဆ) မဂ္ဉာဏ္မ်က္စိ။ (၃) စ်ာန္မ်က္စိ။ စ်ာနစကၡဳ-ၾကည့္။ (၄) မ်က္စိ ၂-ပါး။ (၅) မ်က္စိ ၃ပါး။ (၆) မ်က္စိ ၅-ပါး။ စကၡဳမႏၲဳ-ၾကည့္။ (၇) စကၡဳဝိညာဉ္။ (၈) စကၡာယတန။ (၉) စကၡဳေႁႏၵ။ (၁ဝ) စကၡဳဒြါရ။ (၁၁) စကၡဳဝတၳဳ။ (၁၂) စကၡဳဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာဝိညာဉ္။ (၁၃) စကၡဳဝိညာဉ္,စကၡဳဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ ဝိညာဉ္။ စကၡဳဝိေညယ်-ၾကည့္။ (၁၄) စကၡဳဒသကကလာပ္။ (၁၅) စကၡဳသဒၵါ။ (၁၆) ျမင္ျခင္း။ အာမိသစကၡဳ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cakkhu:စကၡဳ(န)
[စကၡဳ+အ]
(၁) နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ အဘိညာဉ္မ်က္စိ။ (၂) မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ဉာဏ္၊ ဉာဏ္မ်က္စိ (ဉာဏစကၡဳ)။ (၃) မ်က္စိႏွင့္တူေသာပညာ၊ ပညာမ်က္စိ (ပညာစကၡဳ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cakkhu:စကၡဳ(န)
[စကၡဳ+ဘူတ။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။]
မ်က္စိသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cakkhu:စကၡဳ(န)
[စကၡဳ+ဘာဝ။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။]
စကၡဳပသာဒ၏အျဖစ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
cakkhu:စကၡဳ
ဘူ = ဒႆန ဝါစာႆာဒ ဝိဘာေဝသု-႐ႈၾကည့္ျခင္း,ဆိုျခင္း,သာယာျခင္း,ထင္စြာျပဳျခင္းတို႔၌။ စကၡတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cakkhu:စကၡဳ (ပ) (√စကၡ္+ဥ)
မ်က္စိ။
စကၡဳနာ ႐ူပံ ဒိသြာ၊ မ်က္စိျဖင့္ ႐ုပ္ကို ျမင္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,