Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cakkavāḷa:m.n.[Sk.cakravāla,BSk.cakravāḍa] 鐵圍山,輪圍山 [在世界的周邊而圍住世界的山].
パーリ語辞典 水野弘元著
cakkavāḷa:m.n.[Sk.cakravāla,BSk.cakravāḍa] 鉄囲山,輪囲山 [世界の周辺にあって世界を囲んでいる山].
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cakkavāḷa:cakkavāḷa(pu)
စကၠဝါဠ(ပု)
[cakkavāḷa+ṇa]
[စကၠဝါဠ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cakkavāḷa:cakkavāḷa(na)
စကၠဝါဠ(န)
[cakkavāḷa+ṇa.sārattha,1.252.visuddhi,ṭī,1.241-.cakka+āvāṭa.ā rassapru,ṭa-ḷa-pru.tatthacakkavāḷanti cakkāvāṭanti vattabbe cakkavāḷanti vohāraṃgataṃ.yasmā rathacakkaṃ viya samavaṭṭaṃ kūpaṃ viya āvāṭākāraṃ.ṭakārañca ḷakāraṃ kataṃ.tasmā cakkavāḷanti vuccati.vinālaṅkāraṭī.56.]
[စကၠဝါဠ+ဏ။ သာရတၳ၊ ၁။ ၂၅၂။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၄၁-ၾကည့္။ စကၠ+အာဝါဋ။ အာကို ရႆျပဳ၊ ဋ-ကိုဠ-ျပဳ။ တတၳစကၠဝါဠႏၲိ စကၠာဝါဋႏၲိ ဝတၱေဗၺ စကၠဝါဠႏၲိ ေဝါဟာရံဂတံ။ ယသၼာ ရထစကၠံ ဝိယ သမဝ႗ံ ကူပံ ဝိယ အာဝါဋာကာရံ။ ဋကာရၪၥ ဠကာရံ ကတံ။ တသၼာ စကၠဝါဠႏၲိ ဝုစၥတိ။ ဝိနာလကၤာရဋီ။ ၅၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cakkavāḷa:cakkavāḷa(pu)
စကၠဝါဠ(ပု)
[cakka+vāḍa+a.ḍa-ḷa-pru.cakkamiva vāḍati veṭhayati.vi,pi,.2.34va.thomanimi.(cakravāḍa (la) saṃ)]
[စကၠ+ဝါဍ+အ။ ဍ-ကိုဠ-ျပဳ။ စကၠမိဝ ဝါဍတိ ေဝဌယတိ။ ဝိ၊ ပိ၊ ဓာန္။ ၂။ ၃၄ဝ။ ေထာမနိမိလည္းၾကည့္။ (စၾကဝါဍ (လ) သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cakkavāḷa:[m.; nt.] a world-circle; a solar system.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cakkavāḷa,(m.& nt.) a circle,a sphere,esp.a mythical range of mountains supposed to encircle the world; pl.worlds or spheres J.I,53,203; VI,330; Vism.205 (its extent),207,367,421; DhsA.297; DhA 11.15; III,498; in the trope “cakkavāḷaṁ atisambādhaṁ brahmaloko atinīco" (=the whole world cannot hold it) to express immensity DhA.I,310; VvA.68.

--gabbha the interior of the C.sphere J.IV,119; DA.I,284; --pabbata (nt.) the C.mountains,“world’s end" J.III,32; VI,272; --rajja (nt.) the whole world,strictly speaking the whole region of a sphere J.II,392.(Page 259)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CAKKAVĀḶA:[m] vũ trụ,thế giới,thái dương hệ --gabbha [m] trong lòng quả địa cầu --pabbata [m] trái núi bao quanh,quả địa cầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cakkavāḷa:စကၠဝါဠ (ပု)
[စကၠ+ဝါဍ+အ။ ဍ-ကိုဠ-ျပဳ။ စကၠမိဝ ဝါဍတိ ေဝဌယတိ။ ဝိ၊ ပိ၊ ဓာန္။ ၂။ ၃၄ဝ။ ေထာမနိမိလည္းၾကည့္။ (စၾကဝါဍ (လ) သံ)]
စၾကဝဠာေတာင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cakkavāḷa:စကၠဝါဠ (န)
[စကၠဝါဠ+ဏ။ သာရတၳ၊ ၁။ ၂၅၂။ ဝိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၁။ ၂၄၁-ၾကည့္။ စကၠ+အာဝါဋ။ အာကို ရႆျပဳ၊ ဋ-ကိုဠ-ျပဳ။ တတၳစကၠဝါဠႏၲိ စကၠာဝါဋႏၲိ ဝတၱေဗၺ စကၠဝါဠႏၲိ ေဝါဟာရံဂတံ။ ယသၼာ ရထစကၠံ ဝိယ သမဝ႗ံ ကူပံ ဝိယ အာဝါဋာကာရံ။ ဋကာရၪၥ ဠကာရံ ကတံ။ တသၼာ စကၠဝါဠႏၲိ ဝုစၥတိ။ ဝိနာလကၤာရဋီ။ ၅၆။]
စၾကဝဠာ၊ စၾကဝဠာတိုက္၊ ေလာကဓာတ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cakkavāḷa:စကၠဝါဠ (ပု)
[စကၠဝါဠ+ဏ]
စၾကဝဠာႏွင့္တူေသာပုံ၊ စၾကဝဠာပုံ၊ ဘုရားရွင္၏ ေျခဖဝါးေတာ္၌ ပါရွိေသာ စၾကဝဠာ လကၡဏာေတာ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cakkavāḷa:စကၠ-ဝါဠ (ပ)
စၾကဝဠာေတာင္။ စၾကဝဠာတိုက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cakkavāḷa:စကၠ-ဝါဠ (န)
အဝန္းအဝိုင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,