Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cakkabheda:cakkabheda(pu)
စကၠေဘဒ(ပု)
[cakka+bheda]
[စကၠ+ေဘဒ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
cakkabheda:một chữ thỉnh thoảng được dùng chung với từ saṅghabheda để chỉ việc ly gián hay lũng đoạn tăng chúng,nghĩa đen là làm gãy vỡ pháp luân hay bánh xe chánh pháp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cakkabheda:စကၠေဘဒ (ပု)
[စကၠ+ေဘဒ]
(၁) အာဏာစက္၏ပ်က္ျခင္း။ (၂) သာသနာ၏ပ်က္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cakkabheda:စကၠ-ေဘဒ (ပ)
အာဏာစက္၏ ပ်က္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,