Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
caccara:n.[Sk.catvara] 四辻(四個十字路口或交叉路口) (a place where four roads meet).
パーリ語辞典 水野弘元著
caccara:n.[Sk.catvara] 四辻.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Caccara,【中】 庭院,院子,十字路口,交叉路。(p124)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Caccara,(Sk.catvara),【中】庭院,院子,十字路口,交叉路(a quadrangular place,a square,courtyard; a place where four roads meet,a cross road)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
caccara:caccara(na)
စစၥရ(န)
[cara+cara.ra- ca-pru.caranti etthāti caccaraṃ,vīthi catukkaṃ aṅgaṇañca.ṇvādi.152.cara gatibhakkhaṇesu,caro,rassaco,caccaraṃ,aṅgaṇavācako cāyaṃ.,ṭī.2va3.cacca+ara.cacco bhūcugatyakkosa,kathane cañcu yāyane.dhātvatthasaṅgaha.112.(catvara-saṃ)]
[စရ+စရ။ ရ-ကို စ-ျပဳ။ စရႏၲိ ဧတၳာတိ စစၥရံ၊ ဝီထိ စတုကၠံ အဂၤဏၪၥ။ ဏြာဒိ။ ၁၅၂။ စရ ဂတိဘကၡေဏသု၊ စေရာ၊ ရႆေစာ၊ စစၥရံ၊ အဂၤဏဝါစေကာ စာယံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၃။ စစၥ+အရ။ စေစၥာ ဘူစုဂတ်ေကၠာသ၊ ကထေန စၪၥဳ ယာယေန။ ဓာတြတၳသဂၤဟ။ ၁၁၂။ (စတြရ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
caccara:[nt.] a courtyard; a cross road.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Caccara,(nt.) [Sk.catvara,cp.Trenckner,Notes,p.56] a quadrangular place,a square,courtyard; a place where four roads meet,a cross road Vin.III,151; IV,271; Miln.1 (+catukkasiṅghāṭaka),330 (do.); J.I,425 (°raccha).(Page 260)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CACCARA:[nt] sân nhà,ngả tư đường,đường băng qua
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
caccara:စစၥရ (န)
[စရ+စရ။ ရ-ကို စ-ျပဳ။ စရႏၲိ ဧတၳာတိ စစၥရံ၊ ဝီထိ စတုကၠံ အဂၤဏၪၥ။ ဏြာဒိ။ ၁၅၂။ စရ ဂတိဘကၡေဏသု၊ စေရာ၊ ရႆေစာ၊ စစၥရံ၊ အဂၤဏဝါစေကာ စာယံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၃။ စစၥ+အရ။ စေစၥာ ဘူစုဂတ်ေကၠာသ၊ ကထေန စၪၥဳ ယာယေန။ ဓာတြတၳသဂၤဟ။ ၁၁၂။ (စတြရ-သံ)]
(၁) ခရီးလမ္း ၂,၃,၄-ခုတို႔၏ အဆုံ၊ ခရီးလမ္းဆုံ။ (၂) လမ္းၾကား၊ လမ္းငယ္၊ လမ္းသြယ္။ (၃) အိမ္အျပင္၊ ၾကမ္းျပင္၊ ကြင္းျပင္၊ တလင္းျပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
caccara:စစၥရ (န)
ခရီးလမ္းဆံု။ ခရီးေလးခုဆံုရာ ကြင္းျပင္။ လြင္ျပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,