Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
caṇḍikka:n.[caṇḍika-ya] 兇暴,憤怒,激怒.
パーリ語辞典 水野弘元著
caṇḍikka:n.[caṇḍika-ya] 兇暴,憤怒,激怒.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Caṇḍikka,【中】 兇猛,野蠻,殘暴,暴行。(p124)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Caṇḍikka,【中】激怒(ferocity anger),粗暴、暴躁(churlishness)。acaṇḍikka,【中】不殘暴,不暴躁。caṇḍikkalakkhaṇo﹐激怒相。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
caṇḍikka:caṇḍikka(na)
စ႑ိကၠ(န)
[caṇḍika+ṇya]
[စ႑ိက+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
caṇḍikka:[nt.] ferocity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Caṇḍikka,(nt.) [*caṇḍikya,of caṇḍika › caṇḍaka] ferocity anger,churlishness Nd2 313,576,Dhs.418,1060,1115,1231; Vbh.357; DhA.II,227.Cp.caṇḍitta.(Page 260)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CAṆḌIKKA:[nt] sự hung tợn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
caṇḍikka:sự hung dữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
caṇḍikka:စ႑ိကၠ(န)
[စ႑ိက+ဏ်]
(၁) ၾကမ္းတမ္း-ၾကမ္းၾကဳတ္-ခက္ထန္-ေသာ သူ၏အျဖစ္၊ ၾကမ္းတမ္း-ၾကမ္းၾကဳတ္-ခက္ထန္ျခင္း။ (၂) အမ်က္-ေဒါသ-ႀကီးေသာသူ၏ အျဖစ္၊ အမ်က္-ေဒါသ-ႀကီးျခင္း၊ အမ်က္-ေဒါသ-ထြက္ျခင္း။ စ႑ိကၠလကၡဏ-(၂)-လည္းၾကည့္။ (၃) ၾကမ္းတမ္း-ၾကမ္းၾကဳတ္-ခက္ထန္-ေသာ၊ သူ။ စ႑ိကၠဘာဝ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
caṇḍikka:စ႑ိကၠ (န)
ၾကမ္းတမ္းျခင္း။ ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,