Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cūcuka,【中】 乳頭,奶頭。(p129)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cūcuka,【中】乳頭(nipple),奶頭(teat)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cūcuka:cūcuka(na)
စူစုက(န)
[cu+uka.caddhu+uka.cañcu+uka.cu cavane,uko,dvittaṃç dīgho ca.cūcukaṃ.caddhu katiyaṃ vā,uko,na lopo,assukāro,cūcukaṃ.,ṭī.27va.cu cavane,uko,dvittaṃ,dīgho ca.cañcu gatiyaṃ vā,u-lopo,assukāro.sūci.]
[စု+ဥက။ စဒၶဳ+ဥက။ စၪၥဳ+ဥက။ စု စဝေန၊ ဥေကာ၊ ဒြိတၱံ,ဒီေဃာ စ။ စူစုကံ။ စဒၶဳ ကတိယံ ဝါ၊ ဥေကာ၊ န ေလာေပါ၊ အႆုကာေရာ၊ စူစုကံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇ဝ။ စု စဝေန၊ ဥေကာ၊ ဒြိတၱံ၊ ဒီေဃာ စ။ စၪၥဳ ဂတိယံ ဝါ၊ ဥ-ေလာေပါ၊ အႆုကာေရာ။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cūcuka:[nt.] the nipple; teat.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CŪCUKA:[nt] núm vú,núm vú cao su
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cūcuka:စူစုက (န)
[စု+ဥက။ စဒၶဳ+ဥက။ စၪၥဳ+ဥက။ စု စဝေန၊ ဥေကာ၊ ဒြိတၱံ,ဒီေဃာ စ။ စူစုကံ။ စဒၶဳ ကတိယံ ဝါ၊ ဥေကာ၊ န ေလာေပါ၊ အႆုကာေရာ၊ စူစုကံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇ဝ။ စု စဝေန၊ ဥေကာ၊ ဒြိတၱံ၊ ဒီေဃာ စ။ စၪၥဳ ဂတိယံ ဝါ၊ ဥ-ေလာေပါ၊ အႆုကာေရာ။ သူစိ။]
သားျမတ္ဖ်ား၊ ႏို႔သီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cūcuka:စူစုက (န)
သားျမတ္ဖ်ား။ ႏို႔သီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,