Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cūḷā:f.[Sk.cūḍā] 朱羅(cūḷā),頭頂的小髪,髻,冠(髪冠鳥冠雞冠等,crest).-maṇi 寶冠,髻寶珠.
パーリ語辞典 水野弘元著
cūḷā:f.[Sk.cūḍā] 朱羅,頭頂の小髪,髻,鳥冠(とさか).-maṇi 宝冠,髻宝珠.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cūḷā,【陰】 冠,頂髻,髦(古時幼兒剃光頭只留下垂在前額一小髻的頭發),雞冠。 ~mani,【陽】 王冠,帶狀頭飾,珠寶冠。(p129)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cūḷā,【陰】冠,頂髻,髦(古時幼兒剃光頭只留下垂在前額一小髻的頭發),雞冠。cūḷāmani,【陽】王冠,帶狀頭飾,珠寶冠。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cūḷā:cūḷā(thī)
စူဠာ(ထီ)
[cūḷa+a+ā.cūḷa sañcodane,cūḷahāvakaraṇe vā,a.,ṭī.258.cu+ḷa+ā.cavatīti cūḷā,sikhā.ṇvādi,225.cuda+a+ā.cula+a+ā.vi,pi,.]
[စူဠ+အ+အာ။ စူဠ သေၪၥာဒေန၊ စူဠဟာဝကရေဏ ဝါ၊ အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၈။ စု+ဠ+အာ။ စဝတီတိ စူဠာ၊ သိခါ။ ဏြာဒိ၊ ၂၂၅။ စုဒ+အ+အာ။ စုလ+အ+အာ။ ဝိ၊ ပိ၊ ဓာန္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cūḷā,(f.) crest; a lock of hair left on the crown of the head; cockscomb.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cūḷā,(f.) [Vedic cūḍā.to cūḍa]=cūḷa,usually in sense of crest only,esp.denoting the lock of hair left on the crown of the head when the rest of the head is shaved (cp.Anglo-Indian chuḍā & Gujarāti choṭali) J.I,64,462; V,153,249 (pañcacūḷā kumārā); DhA.I,294; as mark of distinction of a king J.III,211; V,187; of a servant J.VI,135.-- a cock’s comb J.II,410; III,265.

--maṇi (m.) a jewel worn in a crest or diadem,a jewelled crest J.I,65; II,122; V,441.(Page 271)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cūḷā:A single lock of hair left on the crown of the shaven head; a top-knot,the hair knotted up at the back of the head; a crest,diadem.peacock's crest
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cūḷā:စူဠာ (ထီ)
[စူဠ+အ+အာ။ စူဠ သေၪၥာဒေန၊ စူဠဟာဝကရေဏ ဝါ၊ အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၈။ စု+ဠ+အာ။ စဝတီတိ စူဠာ၊ သိခါ။ ဏြာဒိ၊ ၂၂၅။ စုဒ+အ+အာ။ စုလ+အ+အာ။ ဝိ၊ ပိ၊ ဓာန္။]
(၁) ဦးစြန္း၊ ဦးစြန္းဖုတ္၊ အေမာက္။ (၂) ေသွ်ာင္၊ ဥေသွ်ာင္၊ ေရာင္ထုံး၊ ဆံထုံး။ (၃) မကိုဋ္၊ သရဖူ။ (၄) အထြတ္၊ အထိပ္၊ အစြန္း၊ အဖ်ား။ စူဠာမဏိ-ၾကည့္။ (၅) (ဦးခ်ိဳ,တူေသာ) အဖု၊ အသားဖု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cūḷā:စူဠာ (ဣ)
ဦးစြန္း။ မကိုဋ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,