Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cīvaravaṃsa:cīvaravaṃsa(pu)
စီဝရဝံသ(ပု)
[cīvara+vaṃsa]
[စီဝရ+ဝံသ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cīvaravaṃsa:[m.] a bamboo for hanging up robes.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
cīvaravaṃsa:cây sào phơi y,thường là một thân tre dài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cīvaravaṃsa:စီဝရဝံသ (ပု)
[စီဝရ+ဝံသ]
သကၤန္းထားရန္ ဖြဲ႕ခ်ည္၍ ထားအပ္ေသာ ဝါး,သစ္သား,၊ သကၤန္းတန္း ဝါး၊ သကၤန္းတန္း သစ္သား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cīvaravaṃsa:စီဝရ-ဝံသ (ပ)
သကၤန္းတန္းဝါး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,