Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cīvarakāla:cīvarakāla(pu)
စီဝရကာလ(ပု)
[cīvara+kara+ṇa]
[စီဝရ+ကရ+ဏ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
cīvarakāla:(samaya)thời điểm được phép nhận y mới đối với tỳ khưu thọ y kaṭhina thì hạn định trong năm tháng sau ngày tự tứ các vị khác chỉ có một tháng sau ngày tự tứ trong thời gian này,các tỳ khưu được phép cất giữ hơn ba y và không cần chú nguyện hay làm hợp thức hóa (vikappanā) bằng phép nguyện xả xem chữ paccuddharana
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cīvarakāla:စီဝရကာလ (ပု)
[စီဝရ+ကရ+ဏ]
သကၤန္းအခါ၊ သကၤန္းကာလ။ စီဝရကာလသမယ-လည္းၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,