Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cīra:n.[〃] 樹皮,纖維,皮衣.
パーリ語辞典 水野弘元著
cīra:n.[〃] 樹皮,繊維,皮衣.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cīra,cīraka,【中】 纖維,長條,樹皮衣。(p128)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cīra,cīraka,【中】纖維,長條,樹皮衣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cīra:cīra(na)
စီရ(န)
[ci+,ci-caye,cayatīti cīraṃ,vakkalaṃ.ṇvādi.144.ci+ra,dīghapru.ci+īra,vi,pi,.2.377.]
[စိ+ရက္၊ စိ-စေယ၊ စယတီတိ စီရံ၊ ဝကၠလံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄၄။ စိ+ရ၊ ဒီဃျပဳ။ စိ+ဤရ၊ ဝိ၊ ပိ၊ ဓာန္။ ၂။ ၃၇၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cīra,(nt.),fibre; a strip; a bark dress.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cīra,(nt.) [Sk.cīra,cp.cīvara] 1.bark,fibre D.I,167 (kusa°,vāka°,phalaka°); Vin.III,34; A.I,295; Pug.55.-- a bark dress Vin.I,305; J.VI,500 (cp.cīraka).-- 2.a strip (orig.of bark),in suvaṇṇa°-khacita gold-brocaded VvA.280 (see also next).Cp.ocīraka (under odīraka).(Page 269)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĪRA:,cīraka [nt] thớ cây,miếng nhỏ và dài,y phục bằng vỏ cây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cīra:စီရ (န)
[စိ+ရက္၊ စိ-စေယ၊ စယတီတိ စီရံ၊ ဝကၠလံ။ ဏြာဒိ။ ၁၄၄။ စိ+ရ၊ ဒီဃျပဳ။ စိ+ဤရ၊ ဝိ၊ ပိ၊ ဓာန္။ ၂။ ၃၇၇။]
(၁) သကၤန္း၊ ရေသ့သကၤန္း၊ ရေသ့အဝတ္။ (က) ေလွ်ာ္ေတသကၤန္း၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္။ (ခ) သမန္းက်စ္သကၤန္း၊ သမန္းျမက္အဝတ္။ စီရက-(၁)-လည္းၾကည့္။ (ဂ) ပ်ဉ္ခ်ပ္သကၤန္း၊ ပ်ဉ္ခ်ပ္အဝတ္။ ဒါ႐ုစီရိယ-လည္းၾကည့္။ (၂) (ေရႊခ်ည္တို႔ျဖင့္-ရပ္အပ္-စီျခယ္အပ္-ေသာ) အဝတ္။ သုဝဏၰစီရဝသန-ၾကည့္။ (၃) သိုးေမြးနက္တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အဝတ္ၾကမ္း။ သာဟုဠိစီရ-ၾကည့္။ (၄) အဝတ္စုတ္၊ အဝတ္ႏြမ္း၊ အဝတ္ပိုင္း။ စီရက-(၂)-လည္းၾကည့္။ (၅) အစဉ္အတန္း။ (၆) ဆံထိုး၊ ဆံညႇပ္။ စီရက-(၃)-ၾကည့္။ (တိ) (၇) စီရမည္ေသာ၊ သူ။ စီရာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cīra:စီရ (န) (√စိ+ဣရ)
ေလွ်ာ္ေတ။
သုဝဏၰစီရက၊ ေရႊခ်ည္ေရႊၾကယ္တို႔ျဖင့္ ထိုးအပ္ေသာ အဝတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,