Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cīrī,【陰】 蟋蟀。(p128)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cīrī,【陰】蟋蟀(cricket)。cīrīḷikāsadda,蟋蟀聲(《中阿含經》作:支離彌梨蟲聲)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cīrī:cīrī(thī)
စီရီ(ထီ)
[cīrī+a+ī.ciri+a+ī,dīghapru.cīrīti saddāyatīti cīrī,ciri hiṃ sāyaṃ vā,nadādi,dīghādi.,ṭī.646.cī+ru+a+ī.cīiti ravatīti cīrī.,sya,.646.]
[စီရီ+အ+ဤ။ စိရိ+အ+ဤ၊ ဒီဃျပဳ။ စီရီတိ သဒၵါယတီတိ စီရီ၊ စိရိ ဟႎ သာယံ ဝါ၊ နဒါဒိ၊ ဒီဃာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၄၆။ စီ+႐ု+အ+ဤ။ စီဣတိ ရဝတီတိ စီရီ။ ဓာန္၊ သ်၊ သစ္။ ၆၄၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cīrī:[f.] a cricket.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cīrī:A cricket
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĪRĪ:[f] con dế
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cīrī:စီရီ (ထီ)
[စီရီ+အ+ဤ။ စိရိ+အ+ဤ၊ ဒီဃျပဳ။ စီရီတိ သဒၵါယတီတိ စီရီ၊ စိရိ ဟႎ သာယံ ဝါ၊ နဒါဒိ၊ ဒီဃာဒိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၄၆။ စီ+႐ု+အ+ဤ။ စီဣတိ ရဝတီတိ စီရီ။ ဓာန္၊ သ်၊ သစ္။ ၆၄၆။]
(က) ပရစ္၊ ပဇင္းႀကီး၊ ပဇင္းရင္ကြဲ (ေဒၚရင္း)။ (ခ) ယင္ပ်ား။ ပ်ားသန္၊ ပ်ားဆုပ္။ စီရိကာ-ၾကည့္။ (ဂ) ပိတုန္းနက္ႀကီး။ စီရိကာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cīrī:စီရီ စီရိကာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,