Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cāveti:[cavati 的 caus.] 使後退沒入,使死沒,使移(搖)動,(驅趕而)弄亂打亂.aor.acāvayi; inf.cāvetuṃ.
パーリ語辞典 水野弘元著
cāveti:[cavati の caus.] 退沒せしむ,死沒さす,動かす,乱す.aor.acāvayi; inf.cāvetuṃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cāveti,(cavati 的【使】),使倒下,驅趕,使分心。 【過】~esi。 【過分】 cāvita。 【現分】 cāventa。 【獨】 cāvetvā。(p127)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cāveti,(cavati‘脫離’的【使】),使脫離,驅趕,使分心(to bring to fall,move,drive away; disturb,distract)。【過】cāvesi。【過分】cāvita。【現分】cāventa。【獨】cāvetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāveti:cāveti(kā,kri)
စာေဝတိ(ကာ၊ႀကိ)
[cu+ṇe+ti]
[စု+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cāveti:[caus.of cavati] causes to bring to fall; causes to drive away; causes to distract.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cāveti,[caus.of cavati] to bring to fall,move,drive away; disturb,distract A.IV,343 (samādhimhā); J.I,60 (inf.cāvetu-kāma); II,329 (jhānā,Abl.).Aor.acāvayi (prohib.) Sn.442 (ṭhānā).(Page 265)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cāveti:To cause to fall or depart from; to cause to vanish from one world to be reborn elsewhere
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀVETI:(caus của cavati) làm cho sụp đổ,kéo đi,làm cho xao lãng [aor] --esi [pp] cārita [prp] cārenta [abs] cāretvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāveti:စာေဝတိ (ကာ၊ႀကိ)
[စု+ေဏ+တိ]
ေရြ႕ေစ၏၊ ေရြ႕ရွားေစ၏။ (က) ေရြ႕ေစ၏၊ ေရႊ႕၏။ ေရြ႕ေျပာင္း၏။ (ခ) ေရြ႕ေစ၏၊ က်ေစ၏၊ ခ်၏။ (ဂ) ေရြ႕ေစ၏၊ ေရြ႕ေလ်ာေစ၏၊ ေလ်ာက်ေစ၏။ (ဃ) ေရြ႕ေစ၏၊ ပယ္ထုတ္၏။ (င) ေရြ႕ေစ၏၊ ေလ်ာ့ပါးေစ၏၊ ယုတ္ေစ၏။ (စ) ေရြ႕ေစ၏၊ ထေစ၏။ (ဆ) ေရြ႕ေစ၏၊ ေရႊ႕ေလ်ာေစ၏၊ စုေတေစ၏၊ ေသေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāveti:စာေဝတိ (ကာ) (√စု+ေဏ)
ေရြ႕ေလ်ာေစ၏။ ေရြ႕ရွားေစ၏။ ေျပာင္းေရႊ႕၏။
ဌာနာ စာေဝတြာ၊ အရာမွ ခ်ၿပီးလွ်င္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,