Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cāru:a.[Sk.cāru,cāyu] 令人愉悅的,美麗的.-dassana 看起來美麗的(好看的,good-looking),容貌美的(女子等).
パーリ語辞典 水野弘元著
cāru:a.[Sk.cāru,cāyu] 好ましき,美しき.-dassana みめうるわしき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cāru,【形】 迷人的,美麗的,愉快的。 ~dassana,【形】 視為可愛的。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cāru,【形】迷人的,美麗的,愉快的。cārudassana,【形】視為可愛的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāru:cāru(na)
စာ႐ု(န)
[cara+ṇu.carati ettha cittaṃ cāru,ṇu.,ṭī.487,693.carati hadaye manuññabhāvenāti cāru,sobhanaṃ.ṇvādi.1.]
[စရ+ဏု။ စရတိ ဧတၳ စိတၱံ စာ႐ု၊ ဏု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၇၊ ၆၉၃။ စရတိ ဟဒေယ မႏုညဘာေဝနာတိ စာ႐ု၊ ေသာဘနံ။ ဏြာဒိ။ ၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cāru:[adj.] charming; beautiful; pleasant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cāru,(adj.) [Vedic cāru & cāyu to *qe -- *qā,as in kāma,Lat.carus,etc.,see under kāma] charming,desirable,pleasant,beautiful J.VI,481; Miln.201; Sdhp.428,512; VvA.36 (=vaggu),sucāru S.I,181; Pv.II,1212 (=suṭṭhumanorama).

--dassana lovely to behold Sn.548; J.VI,449 (expl.on p.450 as:cāru vuccati suvaṇṇaṁ=suvaṇṇadassana); VI,579; f.--ī Pv III,614.(Page 265)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cāru:Agreeable,charming,beautiful
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀRU:[a] đẹp,lịch sự,vui vẻ --dassana [a] trông dễ thương mến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāru:စာ႐ု (န)
[စရ+ဏု။ စရတိ ဧတၳ စိတၱံ စာ႐ု၊ ဏု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၇၊ ၆၉၃။ စရတိ ဟဒေယ မႏုညဘာေဝနာတိ စာ႐ု၊ ေသာဘနံ။ ဏြာဒိ။ ၁။]
(၁) ေရႊ။ (တိ) (၂) တင့္တယ္-လွပ-ႏွစ္သက္ဖြယ္-ေသာ။ (၃) တင့္တယ္စြာ၊ လွပစြာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāru:စာ႐ု (န)
ေရႊ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāru:စာ႐ု (တိ)
ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ။ ႏွစ္လိုဖြယ္ေသာ။ တင့္တယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,