Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cārikā,【陰】 旅程,遊蕩。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cārikā,【陰】旅程,遊行,遊蕩。A.5.221./III,257.︰“Pañcime bhikkhave,ādīnavā dīghacārikaṁ anavatthacārikaṁ anuyuttassa viharato.Katame pañca? Assutaṁ na suṇāti,sutaṁ na pariyodāpeti,sutenekaccena avisārado hoti,gāḷhaṁ rogātaṅkaṁ phusati,na ca mittavā hoti.(諸比丘!這五種是屢次作長遊行、無目的遊行者之過失。以何為五?即:不聞未聞;已聞(心)不凈化;於已聞的那一部分無自信;受重病患;及沒有朋友。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cārikā:cārikā(thī)
စာရိကာ(ထီ)
[cara+ṇvu+ā]
[စရ+ဏြဳ+အာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cārikā:cārikā(thī)
စာရိကာ(ထီ)
[cara+ṇvu+ā.cāra+ṇika+ā.ṇika amarhi.]
[စရ+ဏြဳ+အာ။ စာရ+ဏိက+အာ။ ဏိက အနက္မရွိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cārikā:[f.] a journey; wandering.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cārikā:Moving or walking about,wandering,roaming
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀRIKĀ:[f] cuộc hành trình,đi ta bà
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
cārikā:các cuộc du hành hay bộ hành của tăng ni,kể cả đức phật,vào chín tháng ngoài mùa an cư trú mưa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cārikā:စာရိကာ (ထီ)
[စရ+ဏြဳ+အာ။ စာရ+ဏိက+အာ။ ဏိက အနက္မရွိ။]
လွည့္လည္-သြားလာ-ျခင္း၊ ေဒသစာရီလွည့္လည္ျခင္း၊ ေဒသစာရီႂကြခ်ီျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cārikā:စာရိကာ (ထီ)
[စရ+ဏြဳ+အာ]
လွည့္လည္-သြားလာ-ေသာ မိန္းမ။ စာရက-(၁)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cārikā:စာရိကာ (ဣ)
လွည့္ပတ္သြားျခင္း။ ေဒသစာရီသြားျခင္း။
တထာဂေတ စာရိကံ ပကၠေႏၲ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒသစာရီ ႂကြေတာ္မူသည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,