Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cāreti:[carati 的 caus.] 使行去(使出發),餵食(使吃草).pp.carita; pass.cāriyati.
パーリ語辞典 水野弘元著
cāreti:[carati の caus.] 行かしめる,育てる.pp.carita; pass.cāriyati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cāreti,(carati 的【使】),出發,放牧,感官享受。 【過】 cāresi。 【過分】 cārita。【現分】 cārenta。 【獨】 cāretvā。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cāreti,(carati 的【使】),出發,放牧,感官享受。【過】cāresi。【過分】cārita。【現分】cārenta。【獨】cāretvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāreti:cāreti(kā,kri)
စာေရတိ(ကာ၊ႀကိ)
[cara+ṇe+ti]
[စရ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāreti:cāreti(kri)
စာေရတိ(ႀကိ)
[cara+ṇe+ti]
[စရ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cāreti:[caus.of carati] causes to set going; causes to pasture; causes to feast one's senses.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cāreti,[denom.fr.cara; cp.carati] to set going,to pasture,feed,preserve:indriyāni c.to feast one’s senses (cp.Ger.“augenweide") PvA.58; khantiṁ c.to feed meekness DA.I,277; olambakaṁ cārento drooping J.I,174; Pass.ppr.cāriyamāna being handed round J.IV,2 (not vā°)--pp.carita.-- Cp.vi°.(Page 265)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀRETI:(caus của carati) cho đi,cho đi ăn cỏ,thỏa mãn sự cảm giác của mình [aor] cāresi [pp] cārita [prp] cārenta [abs] cāretvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāreti:စာေရတိ (ႀကိ)
[စရ+ေဏ+တိ]
(၁) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-က်င္လည္-၏။ (၂) ခ်ိန္ရြယ္၏။ (၃) ထိုး၏။ (၄) စီရင္၏။ (၅) ေဆာင္၏။ (၆) ထည့္ထား၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāreti:စာေရတိ (ကာ၊ႀကိ)
[စရ+ေဏ+တိ]
(၁) လွည့္လည္ေစ၏၊ လည္ေစ၏။ (၂) ျပန္႔ေစ၏၊ ျဖန္႔၏၊ ဆန္႔၏၊ တန္း၏။ (၃) (က) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-ေစ၏၊ အာ႐ုံကို ယူေစ၏။ (ခ) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-က်င္လည္-ေစ၏၊ စားေစ၏၊ ေက်ာင္း၏။ (၄) ျဖစ္ေစ၏၊ ျပဳ၏။ (၅) ေရြ႕ေစ၏၊ ဆြဲ၏၊ ျဖတ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāreti:စာေရတိ (ကာ) (√စရ္+ေဏ)
လွည့္လည္ေစ၏။ က်က္စားေစ၏။ စိုင္းျပင္း၏။ ျဖစ္ေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,