Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
cāraṇa:cāraka,cārika a.m.n.旅行,遊行,徘徊.f.cārikā 遊行
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cāraṇa,【中】 使移動,使行動,管理。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cāraṇa,(=cāraka),【中】【形】使移動,使行動,管理。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāraṇa:cāraṇa(na)
စာရဏ(န)
[cara+yu]
[စရ+ယု]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cāraṇa,(adj.)=cāraka Sn.162 (saṁsuddha°).(Page 265)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀRAṆA:[nt] sự sai biểu hành động,hành vi,sự điều khiển
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāraṇa:စာရဏ (န)
[စရ+ယု]
လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စားေၾကာင္းတရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāraṇa:စာရဏ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,