Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cāra:a.[<carati] 修行實行的,所行的.piṇḍacāra 行乞.sabbaratti-cāra 終夜行.
パーリ語辞典 水野弘元著
cāra:a.[<carati] 行ずる,所行の.piṇḍacāra 行乞.sabbaratti-cāra 終夜行.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cāra,【陽】 運動,行動,推移,去。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cāra,(‹car carati to move about),【陽】運動,行動,推移,去(motion,walking,going; doing,behaviour,action,process)。kāmacāra,欲行(going at will)。pamādacāra,放逸行(a slothful life)。piṇḍacāra,乞食行(alms-begging) sabbaratticāro,(wandering all night,S.9.9./I,201)。anavatthacārikaṁ,無目的遊行(A.5.221./III,257.)。cāravihāra,行止(doing & behaving,i.e.good conduct)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāra:cāra(pu)
စာရ(ပု)
[cara+ṇa]
[စရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāra:cāra(pu)
စာရ(ပု)
[cara+ṇa]
[စရ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cāra,(m.),motion; action; process; going.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cāra,[fr.car carati to move about] motion,walking,going; doing,behaviour,action,process Miln.162 (+vihāra); Dhs.8=85 (=vicāra); DhsA.167.Usually --° (n.& adj.):kāma° going at will J.IV,261; pamāda° a slothful life J.I,9; piṇḍa° alms-begging Sn.414,708; sabbaratti° wandering all night S.I,201; samavattha° A.III,257.See also carati Ib

--vihāra doing & behaving,i.e.good conduct J.II,232; Dpvs.VI,38; cp.Miln.162 (above).(Page 264)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀRA:[m] hành động,sự tiến hành,cử động,sự đang đi --ka [a] người sai ai hành động m
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cāra:sự giữ gìn cảnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāra:စာရ (ပု)
[စရ+ဏ]
(၁) ျဖစ္ျခင္း။ (၂) က်င့္ျခင္း။ (၃) အေလ့အက်င့္။ (၄) လဲလွယ္-ေျပာင္းလဲ-ျခင္း၊ လဲလွယ္-ေျပာင္းလဲ-၍ ဝတ္ျခင္း။ (၅) လွည့္လည္-သြားလာက်က္စား-ျခင္း (၆) သုံးသပ္ျခင္း။ (၇) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-ရာ (အရပ္စသည္)။ စာရဘူမိ,ဘိကၡာစာရေဝလာ-တို႔ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāra:စာရ(ပု)
[စရ+ဏ]
ျဖစ္ရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāra:စာရ (ပ) (√စရ္+ဏ)
သြားျခင္း။ လွည့္လည္ျခင္း။ က်က္စားျခင္း။ သံုးသပ္ျခင္း။ အခ်ဳပ္ေထာင္။ ေႏွာင္အိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,