Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cārī,【形】 (在【合】中) 演戲,實習,生活,舉止。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cārī,【形】(在【合】中) 演戲,實習,生活,舉止。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cārī:cārī(pu)
စာရီ(ပု)
[cara+ṇī.thī-nitea cārinī.]
[စရ+ဏီ။ ထီ-၌ စာရိနီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cārī,(adj.),(in cpds.) acting; practising; living; behaving.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cārī:Walking,living,acting
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀRĪ:[a] đang họat động,thực hành,đang sống,cư xử (lễ độ)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cārī:စာရီ (ပု)
[စရ+ဏီ။ ထီ-၌ စာရိနီ။]
(၁) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-က်င္လည္-ျခင္း။ (န) (၂) စားအပ္ေသာမ်က္။ (တိ) (၃) လွည့္လည္-သြားလာ-က်က္စား-က်င္လည္-ေသာ၊ သူ။ (၄) က်င့္တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cārī:စာရီ (တိ) (√စရ္+ဏီ)
အက်င့္ရွိသည္။ အေလ့ရွိသည္။
ျဗဟၼစာရီ၊ ျမတ္သည္ကို က်င့္ေလ့ရွိသည္။ ျမတ္ေသာ အက်င့္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,