Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cāpa:m.n.[〃] 弓.-lasuṇa cāpa蒜(大蒜).
パーリ語辞典 水野弘元著
cāpa:m.n.[〃] 弓.-lasuṇaチャ一パ蒜(にんにく).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cāpa,【陽】 弓。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cāpa,【陽】弓。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāpa:cāpa(pu,na)
စာပ(ပု၊န)
[capa+ṇa.capa santāpe,a,capo,vaṃsabhedo,tabbikāro cāpo,ṇo.,ṭī.388.]
[စပ+ဏ။ စပ သႏၲာေပ၊ အ၊ စေပါ၊ ဝံသေဘေဒါ၊ တဗၺိကာေရာ စာေပါ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၈၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cāpa:[m.] a bow.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cāpa,(m.nt.) [Sk.cāpa,from *qēp tremble,cp.capala wavering,quivering] a bow M.I,429 (opposed to kodaṇḍa); Dh.156 (°âtikhīṇa shot from the bow,cp.DhA.III,132),320 (Abl.cāpāto metri causa); J.IV,272; V,400; Miln.105 (daḷha°),352.

--koṭi the end of a bow VvA.261; nāḷi (f.) a bow-case J.II,88; --lasuṇa (nt.) a kind of garlic Vin.IV,259.(Page 264)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀPA:[m] cây cung,sự cúi chào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāpa:စာပ (ပု၊န)
[စပ+ဏ။ စပ သႏၲာေပ၊ အ၊ စေပါ၊ ဝံသေဘေဒါ၊ တဗၺိကာေရာ စာေပါ၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၈၈။]
(၁) ေလး၊ အလယ္၌ ေကာက္ေသာထမ္းပိုး,တူေသာ ေလးအထူး။ (၂) စာပမည္ေသာၾကက္သြန္။ စာပလသုဏ-ၾကည့္။(၃) စာပမည္ေသာငွက္။ စာပသကုဏ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāpa:စာပ (ပ၊န)
ေလး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,