Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cāmara:n.[<camara] 拂塵.
パーリ語辞典 水野弘元著
cāmara:n.[<camara] 払子,ほっす.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
cāmara:原:拂子 訂正:犛牛 頁碼:第105頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cāmara,【中】 蠅撣,蠅拂,拂塵(柄端紮犁牛尾的用具)。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cāmara,【中】蠅撣,蠅拂,拂塵(柄端紮犁牛尾的用具)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāmara:cāmara(pu)
စာမရ(ပု)
[camara+ṇa]
[စမရ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cāmara,(nt.) a chowrie; the tail of the yak used as a whisk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cāmara,(nt.) [from camara] a chowrie,the tail of bos grunniens used as a whisk Sn.688; Vv 643; J.VI,510; VvA.271,276.Cpd.cāmarī-gāhaka J.VI,218 (aṅka) a hook holding the whisk.(Page 264)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀMARA:[nt] cái lông đuôi con camri dùng để quét bụi (con sơn dương)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāmara:စာမရ (ပု)
[စမရ+ဏ]
(၁) စမရီသားၿမီး။ စာမရဝါလဗီဇနီ-ၾကည့္။ (န) (၂) စမရီသားၿမီးယပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāmara:စာမရ (န) စာမရီ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,