Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
cāga:n.[Sk.tyāga<tyaj] 捨,施捨,棄捨.-ānussati 捨隨念.-sampadā 捨具足.
パーリ語辞典 水野弘元著
cāga:n.[Sk.tyāga<tyaj] 捨,施捨,棄捨.-ānussati 捨随念.-sampadā 捨具足.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
cāga:n.[Sk.tyāga<tyaj] 捨,施捨,棄捨.-adhiṭṭhāna舍住处[四住处の一].-ānussati 捨随念.-cetanā-dāna舍思施.-dhana施财[七财の一].-sampadā 捨具足.-sampanna弃舍具足
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cāga,【陽】 禮物,放棄,慷慨,舍。(p126)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Cāga,(from cajati,to give up; Sk.tyāga‹ tyāj拋棄),【陽】舍施(臺語sia2 si3),放棄(abondoning),舍(giving up),拋棄(臺語:扌穴掬hiat kak8),捐棄(說文解字︰「捐」棄也)。cāgādhiṭṭhāna,舍決意(the resolution of generosity,D.33./III,229。cāgānussati,舍施隨念。cāgakathā,舍論(talk about munificence。cāgadhana,舍財(七聖財之一,另外六個︰saddhādhana,sīladhana,hiridhana,ottappadhana,sutadhana,paññādhana。cāgasampadā (&cāgasampanna舍成就)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
cāga: 棄舍、舍離、遠離
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāga:cāga(pu)
စာဂ(ပု)
[hā+ṇa.caja+ṇa.hā cāge,ṇo,dvittacattagattāni,caja hānimhi vā.,ṭī.42va.sūci.188.cajjateç cajanaṃ vā cāgo.ka.529.caja hānimhi,acajjitthaç cajjateç cajjissateç cajanaṃ vā cāgo.rū.58va.caja+.,5.44.(tyāga-saṃ)]
[ဟာ+ဏ။ စဇ+ဏ။ ဟာ စာေဂ၊ ေဏာ၊ ဒြိတၱစတၱဂတၱာနိ၊ စဇ ဟာနိမွိ ဝါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၂ဝ။ သူစိ။ ၁၈၈။ စဇၨေတ,စဇနံ ဝါ စာေဂါ။ ကစၥည္း။ ၅၂၉။ စဇ ဟာနိမွိ၊ အစဇၨိတၳ,စဇၨေတ,စဇၨိႆေတ,စဇနံ ဝါ စာေဂါ။ ႐ူ။ ၅၈ဝ။ စဇ+ဃဏ္။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၄။ (တ်ာဂ-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
cāga:'liberality',is one of the 'blessings' (s.sampadā),'foundations' (s.adhiṭṭhāna),'recollections' (s.anussati),'treasures' (s.dhana ).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cāga:[m.] gift; abandoning; giving up; generosity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Cāga,[from cajati,to give up,Vedic tyaj.Cp.Sk.tyāga] (a) abandoning,giving up,renunciation Vin.I,10; S.III,13,26,158; M.I,486; A.I,299.More freq.as:(b) liberality,generosity,munificence (n.) generous,munificent (adj.):sīlasampanno saddho purisapuggalo sabbe maccharino loke cāgena atirocati “he who is virtuous & religious excels all stingy people in generosity" A.III,34.In freq.combns e.g.sacca dama dhiti c.Sn.188=S.I,215; sacca dama c.khanti Sn.189= S.I,215; mutta° (adj.) liberal,munificent,S.V,351=392.°paribhāvita citta “a heart bent on giving" S.V,309.In this sense cāga forms one of the (3,4,5 or 7) noble treasures of a man (cp.the Catholic treasure of grace & see °dhana below),viz.(as 5) saddhā,sīla,suta,cāga,paññā (faith,virtue,right knowledge,liberality,wisdom) S.I,232; A.I,210; III,80=S.IV,250; M.III,99; D.III,164,165; cp.A.I,152=III,44; (as 4:the last minus suta) S.V,395; A.II,62 (sama°); (as 3) saddhā,sīla,cāga J.II,112; (as 7) ajjhesanā,tapo,sīla,sacca,cāga,sati,mati J.II,327; cp.śīla-śruta-tyāga Itm 311.-- PvA.30,120; Sdhp.214,323.See also anussati & anussarati.

--âdhiṭṭhāna the resolution of generosity,as one of the 4:paññā°,sacca°,c°.,upasama° D.III,229; --ânussati generosity A.I,30; V,331; D.III,250,280; Vism.197; --kathā talk about munificence A.III,181; --dhana the treasure of the good gift,as one of the 7 riches or blessings,the ariyadhanāni,viz.saddhā,sīla,hiri,ottappa,suta,c.,paññā D.III,163,251,; A.IV,5; VvA.113; as one of 5 (see above) A.III,53; --sampadā (& sampanna) the blessing of (or blessed with) the virtue of munificence A.I,62; II,66; III,53; IV,221,etc.(Page 264)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀGA:[m] vật tặng,dứt bỏ,bỏ đi,sự bỏ của cải,ban phát rộng rãi cho người
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
cāga:sự xả bỏ,xã thí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāga:စာဂ (ပု)
[ဟာ+ဏ။ စဇ+ဏ။ ဟာ စာေဂ၊ ေဏာ၊ ဒြိတၱစတၱဂတၱာနိ၊ စဇ ဟာနိမွိ ဝါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၂ဝ။ သူစိ။ ၁၈၈။ စဇၨေတ,စဇနံ ဝါ စာေဂါ။ ကစၥည္း။ ၅၂၉။ စဇ ဟာနိမွိ၊ အစဇၨိတၳ,စဇၨေတ,စဇၨိႆေတ,စဇနံ ဝါ စာေဂါ။ ႐ူ။ ၅၈ဝ။ စဇ+ဃဏ္။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၄။ (တ်ာဂ-သံ)]
(၁) စြန္႔ျခင္း။ (က) စြန္႔လြတ္ျခင္း။ (ခ) စြန္႔ၾကဲ-ေပးကမ္း-လွဴဒါန္း-ျခင္း။ (ဂ) စြန္႔ပယ္ျခင္း။ (၂) (တဏွာကို) စြန္႔ပယ္ေၾကာင္း-စြန္႔ပယ္ရာ-နိဗၺာန္။ (၃) (ကိေလသာတို႔ကို) စြန္႔ပယ္ေၾကာင္း-စြန္႔ပယ္ရာ-အရဟတၱဖိုလ္ဉာဏ္။ (၄) စြန္႔ၾကဲ-ေပးကမ္း-လွဴဒါန္း-တတ္ေသာ ေစတနာ။ စာဂေစတနာ-ၾကည့္။ (၅) စြန္႔ၾကဲ-ေပးကမ္း-လွဴဒါန္း-ေၾကာင္းတရား (ဒါနေစတနာ,အေလာဘ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāga:စာဂ (ပ) (√စဇ္+ဏ)
စြန္႔ျခင္း။ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,