Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Cāgī,【陽】 放棄的人,捐贈者,舍者。(p126)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
cāgī:cāgī(ti)
စာဂီ(တိ)
[cāga+ī.cāgo assa atthīticāgī.rū,ṭī.154.]
[စာဂ+ဤ။ စာေဂါ အႆ အတၳီတိစာဂီ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၁၅၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
cāgī:[m.] one who abandons or donates.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
cāgī:Giving away; liberal
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
CĀGĪ:[a] người dứt bỏ của cải ra bố thí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
cāgī:စာဂီ (တိ)
[စာဂ+ဤ။ စာေဂါ အႆ အတၳီတိစာဂီ။ ႐ူ၊ ဋီ။ ၁၅၄။]
စြန္႔ၾကဲ-ေပးကမ္း-လွဴဒါန္း-ျခင္းရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
cāgī:စာဂီ (တိ) (√စဇ္+ဏီ)
စြန္႔ၾကဲျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,