Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
byaggha:= vyaggha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Byaggha,【陽】 老虎。(p239)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Byaggha,(=vyaggha,veyaggha),【陽】老虎。byagghacamma﹐老虎皮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
byaggha:byaggha(pu)
ဗ်ဂၣ(ပု)
[sīha+byaggha.virūpeka.]
[သီဟ+ဗ်ဂၣ။ ဝိ႐ူေပကသိသ္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
byaggha:byaggha(pu)
ဗ်ဂၣ(ပု)
[vi+ā+hana+ra.vi+ā+ghā+ṇa.vi+ā+ghasa+kvi.vividhe satte āhanati bhuso ghātebhīti byaggho.nīti,dhā.115.vinihantvā āghāyatīti byaggho,ghā gandhopādāne.,ṭī.611.thīnitea byagghiç byagghinī.(vyāghra-saṃ)]
[ဝိ+အာ+ဟန+ရ။ ဝိ+အာ+ဃာ+ဏ။ ဝိ+အာ+ဃသ+ကြိ။ ဝိဝိေဓ သေတၱ အာဟနတိ ဘုေသာ ဃာေတဘီတိ ဗ်ေဂၣါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၅။ ဝိနိဟႏ႖ာ အာဃာယတီတိ ဗ်ေဂၣါ၊ ဃာ ဂေႏၶာပါဒါေန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၁၁။ ထီ၌ ဗ်ဂၣိ,ဗ်ဂၣိနီ။ (ဝ်ာၾဃ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
byaggha:[m.] a tiger.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BYAGGHA:[m] con cọp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
byaggha:ဗ်ဂၣ(ပု)
[ဝိ+အာ+ဟန+ရ။ ဝိ+အာ+ဃာ+ဏ။ ဝိ+အာ+ဃသ+ကြိ။ ဝိဝိေဓ သေတၱ အာဟနတိ ဘုေသာ ဃာေတဘီတိ ဗ်ေဂၣါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၅။ ဝိနိဟႏ႖ာ အာဃာယတီတိ ဗ်ေဂၣါ၊ ဃာ ဂေႏၶာပါဒါေန။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၁၁။ ထီ၌ ဗ်ဂၣိ,ဗ်ဂၣိနီ။ (ဝ်ာၾဃ-သံ)]
(၁) က်ား။ (၂ဝ ျခေသၤ့။ (တိ) (၃) ျမတ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
byaggha:ဗ်ဂၣ(ပု)
[သီဟ+ဗ်ဂၣ။ ဝိ႐ူေပကသိသ္။]
ျခေသၤ့,က်ား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
byaggha:ဗ်ဂၣ (ပ) (ဝိ+အာ√ဃာ)
က်ား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,