Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
byañjana:=vyañjana.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Byañjana,【中】 音節,輔音,告示,標誌,咖哩飯菜。(p239)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Byañjana,【中】音節,輔音,告示,標誌,咖哩飯菜。sūpabyañjana,【中】菜肴,咖哩飯菜。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
byañjana:byañjana(na)
ဗ်ၪၨန(န)
[vi+añja+yu.byañjiyati etehi atthoti byañjanā.rū.8.,ṭī.465.]
[ဝိ+အၪၨ+ယု။ ဗ်ၪၨိယတိ ဧေတဟိ အေတၳာတိ ဗ်ၪၨနာ။ ႐ူ။ ၈။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၆၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
byañjana:[nt.] a syllable; a consonant; a sign or mark; curry.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Byañjana,(nt.) [cp.Sk.vyañjana] 1.sign,mark:see vyañjana.-- 2.the letter,as compared with attha,the spirit or meaning; thus in phrase atthato byañjanato ca according to the meaning & the letter Miln.18,345; Nett 23.As vyañjana is the more usual (& classical) form,other refs.will be found under vyañjana.(Page 492)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BYAÑJANA:[nt] phụ âm,một vần,một dấu hiệu,một món đồ ăn (như cari)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
byañjana:văn chương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
byañjana:ဗ်ၪၨန(န)
[ဝိ+အၪၨ+ယု။ ဗ်ၪၨိယတိ ဧေတဟိ အေတၳာတိ ဗ်ၪၨနာ။ ႐ူ။ ၈။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၆၅။]
(၁) ဟင္း၊ ဟင္းလ်ာ။ (၂) နိမိတ္၊ အဂၤါဇာတ္။ (၃) အမွတ္တံဆိပ္၊ အမွတ္အသား၊ လကၡဏာ။ (၄) အသြင္အျပင္၊ ဟန္အမူအရာ။ ဂိဟိဗ်ၪၨန-လည္းၾကည့္။ (၅) မ်ည္း၊ ကိုျပတတ္ေသာ-အကၡရာ-ဗ်ည္း-ပုဒ္-ဝါက်-သဒၵါ။ (၆) သဒၵါအစီအရင္။ ဗ်ၪၨနဝိဓာန-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
byañjana:ဗ်ၪၨန (န) (ဝိ+အၪၨန)
အနက္ကို ျပတတ္ေသာ သဒၵါ။ အကၡရာ။ ဗ်ည္း။ ဟင္း။ ဟင္းလ်ာ။ အမဲဟင္းလ်ာ။ ေယာက်္ားျမတ္ အျဖစ္ကိုျပေသာ လကၡဏာေတာ္ငယ္။
ဗ်ၪၨနေတာ၊ သဒၵါအားျဖင့္။ ပါဠိအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,