Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
byūha:,byūhati= vyūha,vyūhati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Byūha,【陽】 軍隊的排列,群眾,聚集。(p239)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Byūha,(cp.Sk.& P.vyūha fr.vi+vah),【陽】1.軍隊的排列,群衆。2.堆,聚集(a heap,collection)。3.死巷,死路( a (blind) alley,cul-de-sac)。senābyūha,【陽】布署。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
byūha:byūha(pu)
ဗ်ဴဟ(ပု)
[vi+uīha+a.,ṭī.212.]
[ဝိ+ဦဟ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၁၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
byūha:[m.] an array of troops; a mass or collection.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Byūha,[cp.Sk.& P.vyūha fr.vi+vah] 1.the array or arrangement of troops in particular positions,order of parade or battle DA.I,85.Three formations of troops are mentioned at J.II,404 & 406,viz.paduma-vyūha (lotus formation),cakka° (wheel formn),sakaṭa° (cart formn).-- 2.a heap,collection,in byūhaṁ karoti to put into a (well-arranged) heap Miln.2 (kacavaraṁ).‹-› 3.a (blind) alley,cul-de-sac Vin.IV,271 (byūhan nāma yen’eva pavisanti ten’eva nikkhamanti).(Page 492)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BYŪHA:[m] sự dàn trận của quân lính,một đống,một tập hợp --jīvaka [m] cây bông hường của Tàu --mantu [a] có bà con thân quyến,có nhiều thân quyến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
byūha:ဗ်ဴဟ(ပု)
[ဝိ+ဦဟ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၁၂။]
(၁) ထုတ္ျခင္းမထြင္းေသာ ခရီး၊ ဒိုးယိုမေပါက္ေသာလမ္း။ (၂) စစ္ဆင္ျခင္း၊ စစ္ဆင္ေရး။ (၃) ေပါင္းစုအပ္ေသာ-ေပါင္းစုရာျဖစ္ေသာ-အေပါင္း။ (၄) ထုတ္ျခင္း၊ ယက္ျခင္း။ (တိ) (၅) ေပါင္းစည္းစု႐ုံးေစတတ္ေသာ၊ ႏႈိးေဆာ္တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
byūha:ဗ်ဴဟ (န)
ထုတ္ခ်င္း မထြင္းေသာ လမ္း။
ကစဝရံ ဗ်ဴဟံ ကေရာတိ၊ တံျမက္ေခ်းတို႔ကို စု႐ံုး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
byūha:ဗ်ဴဟ (ပ) (ဝိ√ဦဟ္+အ)
အစု။ အစုအပံု။ စု႐ံုးျခင္း။ စစ္ဆင္ျခင္း။ စစ္ေရးျပျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,