Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Byāpāda,【陽】 惡意。(p239)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Byāpāda,(=vyāpāda‹vi(強調)+ā向+pad去﹑走),【陽】瞋(直譯:拂逆﹑逆向行)。Byāpajjati cittaṁ etenāti byāpādo,doso.(A-ṭīkā CS:p.2.199)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
byāpāda: 瞋恚、惡意
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
byāpāda:byāpāda(pu)
ဗ်ာပါဒ(ပု)
[vi+ā+pada+ṇa]
[ဝိ+အာ+ပဒ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
byāpāda:[m.] malevolence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Byāpāda,[fr.vy+ā+pad] ill-will,malevolence,one of the 5 “obstructions" (āvaraṇāni,see e.g.S.V,94; Nd2 379); and of the 4 “bonds" (kāya-ganthā see e.g.Nd1 98).-- M.I,434; S.I,99; It.119; Ps.I,31; II,12; Nd1 149,207,386. --vitakka a malevolent or angry thought M.I,11; S.I,203; II,151; III,93; V,417; Nd1 501; Kvu 113.(Page 492)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
byāpāda:sân độc,sân ác,sự sân độc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
byāpāda:ဗ်ာပါဒ(ပု)
[ဝိ+အာ+ပဒ+ဏ]
(၁) (စိတ္၏) ေဖာက္ျပန္-ပ်က္စီး-ျခင္း၊ (၂) သူတစ္ပါးအက်ိဳးမဲ့ကို ၾကံစည္ျခင္း။ ေဒါသ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
byāpāda:ဗ်ာပါဒ (ပ) (ဝိ+အာ√ပဒ္+ဏ)
ႏွိပ္စက္ဖ်က္ဆီးျခင္း။ မေကာင္းၾကံျခင္း။ ေစာင္းေျမာင္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,