Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bujjhana:n.[<budh] 成覚,覚ること.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bujjhana,【中】 覺悟,醒來。 ~ka,【形】 聰明的,謹慎的。(p238)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bujjhana,【中】覺悟,醒來。bujjhanaka,【形】聰明的,謹慎的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bujjhana:bujjhana(na)
ဗုဇၩန(န)
[budha+ya+yu]
[ဗုဓ+ယ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bujjhana:[nt.] awakening; attaining knowledge.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bujjhana,(nt.) [fr.budh] awakening,attaining to knowledge,recognition Ps.I,18; Miln.194; DA.I,51.(Page 488)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BUJJHANA:[nt] sự giác ngộ,đắc được sự hiểu biết --naka [a] sáng suốt,thông minh,khôn khéo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bujjhana:ဗုဇၩန(န)
[ဗုဓ+ယ+ယု]
(၁) သိျခင္း။ (တိ) (၂) သိတတ္-သိလတၱံ႕-ေသာ၊ သူ။ ဉာဏ,ဗုဇၩနဘာဝ-တို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bujjhana:ဗုဇၩန (န)
သိျခင္း။ သိျမင္ျခင္း။ဗုဇၩတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,