Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Budha,【陽】 明智的人,水星 (☿)。 ~vāra,【陽】 星期三。(p238)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Budha,【陽】明智的人,水星(Mercury辰星、部陀)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
budha:budha(pu)
ဗုဓ(ပု)
[budha+a.bujjhatīti budho.,ṭī.228.]
[ဗုဓ+အ။ ဗုဇၩတီတိ ဗုေဓာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
budha:[m.] a wise man; the planet mercury.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BUDHA:[m] người có trí tuệ,tên của sao Thủy --vāca [m] ngày thứ Tư
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
budha:ဗုဓ(ပု)
[ဗုဓ+အ။ ဗုဇၩတီတိ ဗုေဓာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၂၈။]
ပညာရွိ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
budha:ဗုဓ
ဘူ+ဒိ = ေဗာဓေန-သိျခင္း၌။
ဒိ = ဝိကသန ဂတိ ဇာဂေရသု-ပြင့္ျခင္း,သြားျခင္း,ႏိုးျခင္းတို႔၌။
(အဝဂမေန)ေဗာဓတိ၊ ဗုဇၩတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
budha:ဗုဓ (ပ)
ပညာရွိ။ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
budha:ဗုဓ (တိ) (√ဗုဓ္+အ)
ပညာရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,