Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
buddhi:f.① [〃<buddha] 覚,慧,智慧.-carita 覚行者.-cariyā 覚行.②=vuḍḍhi,vuddhi 老いたる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Buddhi,【陰】 智慧,智力。 ~mantu,~sampanna,【形】 明智的,聰明的。(p238)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Buddhi,【陰】智慧,智力。buddhimantu,buddhisampanna,【形】明智的,聰明的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
buddhi:buddhi(thī)
ဗုဒၶိ(ထီ)
[vaddha+ti.va- ba-pru,a- upru.rū,nhā.377.nirutti,nhā.5vava.]
[ဝဒၶ+တိ။ ဝ-ကို ဗ-ျပဳ၊ အ-ကို ဥျပဳ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၇၇။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅ဝဝ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
buddhi:buddhi(thī)
ဗုဒၶိ(ထီ)
[budha+ti.bujjhate tāyāti buddhi,ti.,ṭī.152.]
[ဗုဓ+တိ။ ဗုဇၩေတ တာယာတိ ဗုဒၶိ၊ တိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၅၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
buddhi:[f.] a wisdom; intelligence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Buddhi,(f.) [fr.budh; cp.Class.Sk.buddhi] wisdom,intelligence D.III,165 (in sequence saddhā sīla suta b.cāga etc.); J.III,369; V,257; Miln.349; Sdhp.263.The ref.Vism.439 should be read vuddhi for b°. --carita one whose behaviour or character is wisdom Vism.104 (=paññavā).--sampanna endowed with (highest) wisdom PvA.39.(Page 490)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
buddhi:Understanding,knowledge,intelligence
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BUDDHI:[f] trí tuệ,sự thông minh --mantu,--sampaṇṇa [a] sự sáng suốt,thông minh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
buddhi:ဗုဒၶိ(ထီ)
[ဗုဓ+တိ။ ဗုဇၩေတ တာယာတိ ဗုဒၶိ၊ တိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၅၂။]
အသိဉာဏ္၊ ပညာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
buddhi:ဗုဒၶိ(ထီ)
[ဝဒၶ+တိ။ ဝ-ကို ဗ-ျပဳ၊ အ-ကို ဥျပဳ။ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃၇၇။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅ဝဝ။]
တိုးပြါးျခင္း၊ ႀကီးပြါးျခင္း။ ဗုဒၶိအတၳ (၁) ႏွင့္ ဗုဒၶိကာရဏတို႔ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
buddhi:ဗုဒၶိ (ဣ) (√ဗုဓ္+တိ)
အသိဉာဏ္။ ဉာဏ္ပညာ။ သိျခင္း။ လိုျခင္း။
ပူဇာဗုဒၶိ၊ ပူေဇာ္လိုျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
buddhi:ဗုဒၶိ (ဣ) (√ဝၯ+တိ)
ႀကီးပြားျခင္း။ ပြားစီးျခင္း။ ႀကီးပြားတိုးတက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,