Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Buddhavacana,【中】佛陀的言教。《法句經註》(DhA.)說是佛陀最初(成道)時所說的話(paṭhamabuddhavacanaṁ):Anekajātisaṁsāraṁ sandhāvissaṁ anibbisaṁ, gahakārakaṁ gavesanto, dukkhā jāti punappunaṁ.Gahakāraka diṭṭho si, puna gehaṁ na kāhasi; sabbā te phāsukā bhaggā,gahakūṭaṁ visaṅkhitaṁ; visaṅkhāragataṁ cittaṁ, taṇhānaṁ khayam ajjhagā.(我經多生的輪回流轉,尋求造屋者而未發現,一再的生是痛苦的。造屋者!你已見被發現,你不再造屋。你的一切的肋已被(我)破壞,(你的)屋頂已被(我)破壞;已去到無為心,獲得諸渴愛的滅盡。)(《法句經》Dhp.vv.153.~154.)「屋頂已被破壞」:DhA.作:椽桷ㄔㄨㄢˊㄐㄩㄝˊ(kaṇṇika-maṇḍala支撐屋頂的木條)已被我破壞。佛陀的最後遺教(pacchimabuddhavacanaṁ):‘Yo vo,ānanda,mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto so vo mamaccayena satthā’ti(阿難!若我消逝後,以我為你們所說的法與律為師。)(D.16./II,154.;CS:p.2.126-7)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
buddhavacana:buddhavacana(na)
ဗုဒၶဝစန(န)
[buddha+vacana]
[ဗုဒၶ+ဝစန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
buddhavacana:[nt.] the teaching of the Buddha.
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
buddhavacana:ဗုဒၶဝစန(န)
[ဗုဒၶ+ဝစန]
ဘရားစကားေတာ္။ (ပိဋကသုံးပုံ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
buddhavacana:ဗုဒၶ-ဝစန (န)
ဘုရား၏ စကားေတာ္။ ဘုရား၏ပါဠိေတာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,