Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
brahmadaṇḍa:brahmadaṇḍa(pu)
ျဗဟၼဒ႑(ပု)
[brahma+daṇḍa]
[ျဗဟၼ+ဒ႑]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
brahmadaṇḍa:[m.] a (kind of) punishment by stopping all conversation and communication with one.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
brahmadaṇḍa:từ thường gọi là phép phạt phạm đàn,một hình thức xử phạt giống như tẩy chay đối với tỳ khưu có thái độ phạm thượng hay xúc phạm bạn tu ở mức nghiêm trọng nghi thức xử phạt được thực hiện với tăng sự apalokanakamma và sau đó tăng chúng không giao tiếp với đương sự bằng bất cứ hình thức nào,đại khái bỏ rơi không nhắc nhở đến nữa.người đầu tiên bị xử phạt phạm đàn là tỳ khưu channa (người từng hầu hạ thái tử tất đạt và đưa ngài bỏ ngôi đi tu) chuyện xảy ra ngay sau khi thế tôn viên tịch,theo lời đề nghị của chính ngài trước đó không lâu,nhằm giúp vị này bỏ ý cậy công với phật và tinh tấn tu học nhờ vậy,sau đó tỳ khưu channa (sa+nặc) đã chứng quả la hán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
brahmadaṇḍa:ျဗဟၼဒ႑(ပု)
[ျဗဟၼ+ဒ႑]
ျမတ္ေသာ-ၾကမ္းေသာ-ျပင္းထန္ေသာ-ဒဏ္၊ ျဗဟၼဒဏ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
brahmadaṇḍa:ျဗဟၼ-ဒ႑ (ပ)
ျဗဟၼဒဏ္။ ျမတ္ေသာဒဏ္။ ျပဳလိုရာျပဳေစ၍ ခ်ီးမြမ္းကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို မျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,