Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
brahmacariya:n.[brhma-cariya] 梵行,仏道修行; 清浄行,不婬,独身生活.-addhaniya 梵行の永続.-ānuggaha 梵行の攝益,資助.-antarāya 梵行の障碍.-upaddava 梵行の災禍,世俗生活への顛落.-esanā 梵行求.-pariyosāna 梵行の究尽,終極.-maṇḍa 梵行醍醐.-vant 梵行ある,清浄行ある.-vāsa 梵行住.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
brahmacariya:梵行。意為清凈、尊貴、值得贊嘆的行為;或如清凈、尊貴的諸佛、獨覺佛、出家聖弟子等清凈者們的生活方式。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
brahmacariya:brahmacariya(na)
ျဗဟၼစရိယ(န)
[brahma+cariya]
[ျဗဟၼ+စရိယ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Brahmacariya,(nt.) [brahma+cariya] a term (not in the strictly Buddhist sense) for observance of vows of holiness,particularly of chastity:good & moral living (brahmaṁ cariyaṁ brahmāṇaṁ vā cariyaṁ=brahmacariyaṁ KhA 151); esp.in Buddh.sense the moral life,holy life,religious life,as way to end suffering,Vin.I,12,19,renouncing the world,study of the Dhamma D.I,84,155; II,106; III,122 sq.,211; M.I,77,147,193,205,426,463,492,514; II,38; III,36,116; S.I,38,43,87,105,154,209; II,24,29,120,219,278,284 (°pariyosāna); III,83,189; IV,51,104,110,126,136 sq.,163,253,V,7 sq.,15 sq.,26 sq.,54 sq.,233,262,272,352; A.I,50,168,225; II,26,44,185; III,250,346; IV,311; V,18,71,136; Sn.267,274 (vas-uttama),566,655,1128; Th.1,1027,1079; It.28,48,78,111; Dh.155,156,312; J.III,396; IV,52; Pv.II,913; DhA.IV,42 (vasuttamaṁ); VbhA.504.--brahmacariyaṁ vussati to live the religious life A.I,115 (cp.°ṁ vusitaṁ in formula under Arahant II.A); °assa kevalin wholly given up to a good life A.I,162; °ṁ santānetuṁ to continue the good life A.III,90; DhA.I,119; komāra° the religious training of a well-bred youth A.III,224; Sn.289.--abrahmacariya unchastity,an immoral life,sinful living M.I,514; D.I,4; Sn.396; KhA 26.

--antarāya raping DhA.II,52.--ânuggaha a help to purity A.I,167; IV,167; Dhs.1348.--ûpaddava a disaster to religious life,succumbing to worldly desires M.III,116.--vāsa state of chastity,holy & pure life; adj.living a pure life A.I,253; J.III,393; Kvu 93; DhA.I,225.(Page 494)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
brahmacariya:phạm hạnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
brahmacariya:ျဗဟၼစရိယ(န)
[ျဗဟၼ+စရိယ]
(၁) ျမတ္-တိုးပြါး-ျဖဴစင္-သန္ရွင္း-ေသာ အက်င့္၊ ျမတ္ကုန္ေသာ သူတို႔၏အက်င့္၊ ျမတ္ေသာသူတို႔က်င့္အပ္ေသာ အက်င့္၊ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ အလို႔ငွါ က်င့္အပ္ေသာ အက်င့္။ (၂) ျဗဟၼာမင္းတို႔၏အက်င့္။ (၃) ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သုံးျခင္း။ (က) ဒါန။ (ခ) ေသယ်ာဝစၥ။ (ဂ) ငါးပါးသီလ။ (ဃ) အပၸမညာ ၄-ပါး။ (င) ေမထုန္မွ ေရွာင္ၾကဉ္မႈ။ (စ) မိမိမယားျဖင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈ၊ (ဆ) ဝီရိယ။ (ဇ) အ႒ဂၤဥပုသ္။ (စ်) အရိယာမဂ္။ (ည) သာသနာ။ (ဋ) ဓမၼေဒသနာ။ (႒) အဇၩာသယ။ (ဍ) သမဏဓမၼ=ရဟန္းတရား။ (ဎ) အာဘိသမာစာရိကသီလ။ (ဏ) လိဂၤျဗဟၼစရိယမ်ားကို အရာအားေလ်ာ္စြာ ေကာက္ယူရသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
brahmacariya:ျဗဟၼ-စရိယ (န)
ျမတ္ေသာ အက်င့္တရား။ မဂ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္။ ေမထုန္မွ ၾကဥ္အပ္ေသာ အက်င့္။ ျဗဟၼစိုရ္တရား။ သာသနာ။
ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးကား - (၁) ေမတၱာ သုခိတ ဒုကၡိတ သတၱဝါတို႔ကို ေမတၱာသက္ျခင္း။ (၂) က႐ုဏာ၊ ဒုကၡိတသတၱဝါတို႔ကို သနားျခင္း။ (၃) မုဒိတာ၊ သုခိတသတၱဝါတို႔၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း။ (၄) ဥေပကၡာ၊ သုခိတသတၱဝါတို႔၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ဒုကၡိတသတၱဝါတို႔၏ ဆင္းရဲျခင္းတို႔ကို ႏွလံုးမမူ၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,