Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bindu:m.[〃] 水滴,点滴,点; 簡潔の.-ssara 簡潔音.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bindu,【中】 點滴,點,瑣事。 ~matta,【形】 一滴的分量。~mattaŋ,【副】 只有一滴。(p237)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bindu,【中】點滴,點,瑣事。bindumatta,【形】一滴的分量。bindumattaṁ,【副】只有一滴。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bindu:bindu(pu,na)
ဗိႏၵဳ(ပု၊န)
[vida+ku.vida+u.vidi+u.,7.6.,ṭī.129,476,66va.]
[ဝိဒ+ကု။ ဝိဒ+ဥ။ ဝိဒိ+ဥ။ ေမာဂ္၊ ၇။၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၉၊ ၄၇၆၊ ၆၆ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bindu:[nt.] a drop; a dot; a trifle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bindu,[cp.Vedic bindu & vindu] 1.a drop,usually a drop of water Sn.392,812 (uda°); J.I,100; Vism.531 (madhu°); ThA.281; PvA.98 (udaka°).-- 2.a spot (cp.SBE XVII.155) Vism.222 (°vicitvā gāvī a spotted cow).‹-› 3.(as adj.) one of the eight qualities of perfect sound (brahma-ssara,with ref.to the voice of Brahmā and of Buddha,cp.aṭṭhaṅga),which are given at D.II,211= 227 as (saro hoti) vissaṭṭho ca viññeyyo ca mañjū ca savanīyo ca bindu [vv.ll.bandu & bhindu] ca avisārī ca gambhīro ca ninnādī ca.We may translate by “full,close,compact" (Dial.II.245 “continuous").See also below °ssara. --tthanī having breasts round as a bubble J.V,215.--bindu(ṁ) drop by drop DA.I,218.--matī (f.) Np.of a courtesan of Pāṭaliputta in the time of Asoka Miln.121 sq.--matta measuring a drop,even a drop PvA.100,104 (eka °ṁ).--sāra Np.of king of India,father of Asoka Dpvs.V,101; VI,15; Mhvs.V,18,19.--ssara a full rounded voice Sn.350 (referred by SnA to a Mahāpurisa); adj.having a full voice (see above bindu 3) Pv III,34 (T.vindu°,BB bindu°; PvA.explns by avissaṭṭha-ssara sampiṇḍita-ssara,i.e.“continuous"); J.II,439 (=bindhunā avisaṭena piṇḍitena sarena samannāgata C.); V,204,299 (=sampiṇḍita-ghana-ssara); VI,518=581 (=piṇḍita-ssara C.).(Page 487)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bindu:A drop; a spot; a little circle or dot used as a symbol for anusvāra; one of the high numerals,10,000,000(to the 7th power) or 1 followed by 49 ciphers
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BINDU:[nt] một giọt,một chấm,vật nhỏ mọn --matta [a] nhiều bằng một giọt --mattaṃ [ad] chỉ có một giọt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bindu:ဗိႏၵဳ(ပု၊န)
[ဝိဒ+ကု။ ဝိဒ+ဥ။ ဝိဒိ+ဥ။ ေမာဂ္၊ ၇။၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၉၊ ၄၇၆၊ ၆၆ဝ။]
(၁) အစက္အေျပာက္၊ အစက္အေပါက္။ (က) သုည၊ ဝလုံး။ (ခ) နိဂၢဟိတ္။ ဗိႏၵဳသဟိတဗ်ၪၨန-ၾကည့္။ (၂) ဗိႏၵဳသခၤ်ာ။ (တိ) (၃) မကြဲမအက္ တစ္ခဲနက္လုံးေသာ (အသံ)။ (၄) လုံးဝန္းေသာ။ ဗိႏၵဳတၳနီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bindu:ဗိႏၵဳ (ပ)
အစက္။ အေပါက္။ နိဂၢဟိတ္။ ၁ ေနာက္သုညေရ ၄၉ ရွိေသာ သခ်ၤာသဒၵါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,