Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bimbohana:n.[cf.BSk.bimbopadhāna,bimbopana] 枕.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bimbohana,【中】枕頭(pillow)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bimbohana:bimbohana(na)
ဗိေမၺာဟန(န)
[vi+vaha+yu.puṃ bibbohana-.]
[ဝိ+ဝဟ+ယု။ ႐ုပ္ၿပီးပုံကို ဗိေဗၺာဟန-ၾကည့္။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bimbohana:gối kê đầu kích thước của gối chỉ nên vừa đủ (sīsappamāṇa) luật cấm tỳ khưu dùng gối lớn quá mức cần thiết,tội tác ác theo cullavagga,chiều rộng của gối không quá một gang cộng bốn ngón tay của tỳ khưu tỳ khưu phải biết giữ gìn khi dùng gối kê đã được dâng chung cho tăng chúng bê bối,bừa bãi phạm tội tác ác
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bimbohana:gối kê
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bimbohana:ဗိေမၺာဟန(န)
[ဝိ+ဝဟ+ယု။ ႐ုပ္ၿပီးပုံကို ဗိေဗၺာဟန-ၾကည့္။]
ေခါင္းအုံး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bimbohana:ဗိေမၺာဟန (န) (ဗိမၺ+ဥပဟန)
မွီအံုး။ ေခါင္းအံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,