Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bimba:n.[〃] 影,影像,像,身体; ビンバ果,瓜類.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bimba,【中】 圖像,圖形,(太陽或月亮的)圓平面。(p237)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bimba,(cp.Class.Sk.bimba),【中】1.圖像,圖形,(太陽或月亮的)圓平面(shape,image)。2.葫蘆科苦瓜屬(the red fruit of Momordica monadelpha,a species of Amaranth [cp.Sk.bimba & bimbī,a kind of gourd])。bimboṭṭha(f.bimboṭṭhī) ,【陽】紅唇((having) red lips )。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bimba:bimba(pu,na)
ဗိမၺ(ပု၊န)
[vamu+ba.mana+va.,7.122.,ṭī.53,529.vī+. ]]]] akkharālā,muna anukheka ]]vīva]] eiea,ī rassa,va- bapru ]]bimba]]hu (thoma).īahu a .]
[ဝမု+ဗ။ မန+ဝ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၂၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၊ ၅၂၉။ ဝီ+ဝန္။ ဓာတ္ေနာင္ ''မုမ္'' အကၡရာလာ၊ မုႏွင့္န အႏုဗန္ေခက ''ဝီဝ'' ျဖစ္၏၊ ဤကို ရႆ၊ ဝ-ကို ဗျပဳလွ်င္ ''ဗိမၺ''ဟု ႐ုပ္ၿပီးသည္ (ေထာမ)။ ဤအလိုႏွစ္သက္ဖြယ္ဟု အနက္တစ္မ်ိဳး တိုးႏိုင္သည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bimba:[nt.] an image; figure; the disk (of the sun or moon).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bimba,(nt.) [cp.Class.Sk.bimba] 1.shape,image (=paṭimā VvA.168) S.I,134 (trsl.“puppet"); V,217 (vimba); J.V,452.In phrase cittakataṁ bimbaṁ it refers to the human body (“the tricked-out puppet-shape" Brethren 303):M.II,64 = Th.1,769 = Dh.147=VvA.47,cp.DhA.III,109 (=attabhāva).-- 2.the red fruit of Momordica monadelpha,a species of Amaranth [cp.Sk.bimba & bimbī,a kind of gourd] J.III,478; VI,457,591; Vv 366 (kañcana°-vaṇṇa of the colour of the golden Bimba Dhp.at VvA.168 takes it as bimba1=paṭimā; DhA.I,387 (°phala,with ref.to red lips).bimboṭṭha (f.°ī) (having) red lips J.III,477; VI,590 (nigrodhapatta-bimb’oṭṭhī) ThA.133 (Ap.V,57).The Sk.vimbī according to Halāyudha 2,48 is equal to oṣṭhī,a plant (Bryonia grandis?). --oṭṭhi see above 2.--ohana [second part either= *ūhana vāhana “carrying," or contracted form of odahana fr.ava+dhā,i.e.*odhana *ohana “putting down," or still more likely for ūhana as seen in ūhanati2 2 fr.ud+hṛ raising,lifting up] a pillow Vin.I,47 (bhisi°); II,76,150,208,200,218; III,90,119 (bhisi°); IV,279; S.II,268; A.III,240; VbhA.365; Vism.79.See also bhisi1.--jāla [BR.bimbajā?] the Bimba tree,Momordica monadelpha (lit.net of b.fruits) J.I,39; VI,497 (cp.p.498 ratt’aṅkura-rukkhaṁ probably with v.l.to be read ratta-kuravaka°,see bimbi-jāla); Bu XVI,19.(Page 487)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BIMBA:[nt] tấm ảnh,cái mặt,cái dĩa tròn (như mặt trăng mặt trời)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bimba:ဗိမၺ(ပု၊န)
[ဝမု+ဗ။ မန+ဝ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၂၂။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၊ ၅၂၉။ ဝီ+ဝန္။ ဓာတ္ေနာင္ ''မုမ္'' အကၡရာလာ၊ မုႏွင့္န အႏုဗန္ေခက ''ဝီဝ'' ျဖစ္၏၊ ဤကို ရႆ၊ ဝ-ကို ဗျပဳလွ်င္ ''ဗိမၺ''ဟု ႐ုပ္ၿပီးသည္ (ေထာမ)။ ဤအလိုႏွစ္သက္ဖြယ္ဟု အနက္တစ္မ်ိဳး တိုးႏိုင္သည္။]
(၁) ကိုယ္ခႏၶာ၊ အတၱေဘာ။ (၂) ဆင္းတု၊ ႐ုပ္တု၊ အ႐ုပ္၊ ဓာတ္ပုံ။ (၃) အဝန္းအဝိုင္း၊ လဝန္း၊ ေနဝန္း။ (၄) က်ီးအာသီး။ (၅) က်ီးအာပင္။ ဗိေမၺာ႒-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bimba:ဗိမၺ (တိ)
အ႐ုပ္ႏွင့္ တူသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bimba:ဗိမၺ (န)
လဝန္း။ ေနဝန္း။ ဆင္းတု။ အ႐ုပ္။ ကိုယ္။ က်ီးအာသီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,